Uncategorized

Seolann Varadkar agus Lynch córas clárúcháin do Chúram Liachleachtóirí Ginearálta Saor in Aisce

Seolann Varadkar agus Lynch córas clárúcháin do Chúram Liachleachtóirí Ginearálta Saor in Aisce

Tá na Chéad Bhearta á nDéanamh Againn – Cúram Liachleachtóirí Ginearálta Saor in Aisce do Leanaí faoi bhun 6 Bliana d’Aois

Tá Clárúchán ar Líne ar Oscailt Anois – Tabhair cuairt ar www.gpvisitcard.ie le haghaidh sonraí agus chun leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois a chlárú don tseirbhís nua seo

 Rinne an tAire Leo Varadkar agus an tAire Kathleen Lynch an córas clárúcháin don tseirbhís nua um Chúram Liachleachtóirí Ginearálta Saor in Aisce do Leanaí faoi bhun 6 Bliana d’aois a sheoladh go hoifigiúil inniu. Tiocfaidh sí i bhfeidhm an 1 Iúil. Moltar do thuismitheoirí cuairt a thabhairt ar www.gpvisitcard.ie le haghaidh tuilleadh sonraí agus chun a leanaí a chlárú don tseirbhís nua seo a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Iúil.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Varadkar: “Infheistíocht sna glúine atá le teacht is ea seo. Agus cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce á sholáthar do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois, cuirfear feabhas suntasach ar an rochtain a bheidh ann ar chúram sláinte ar ardchaighdeán. Is é seo an chéad chéim i dtreo cúram sláinte uilechoiteann freisin. Ón samhradh seo i leith, beidh beagnach 300,000 leanbh in ann cuairt a thabhairt ar a liachleachtóir ginearálta gan táillí den chéad uair riamh. Tá an scéim dírithe go mór ar dhaoine a choinneáil sábháilte agus ar thinneas a chosc. Tá sí ar an méadú is forleithne in incháilitheacht do chúram sláinte ó thug Erskine Childers an chéad chonradh um Sheirbhísí Míochaine Ginearálta isteach beagnach caoga bliain ó shin agus is ionann í agus méadú suntasach i gcúram sláinte príomhúil. Cuireann an scéim sinn ar aon dul lena bhfuil á dhéanamh ag tíortha Eorpacha eile le blianta fada anuas. Creidim go láidir nár cheart leanaí a chur amach anseo faoi réir tástáil acmhainne le haghaidh cúram sláinte bunaithe ar ioncam a dtuismitheoirí.  Ní dhéanaimid é sin don oideachas, do chúram leanaí ná do shochar linbh agus ba cheart dúinn féachaint le gan é sin a dhéanamh do chúram sláinte.”

Dúirt an tAire Lynch freisin, “Is dea-scéala é seo do thuismitheoirí a bhfuil babaithe agus leanaí óga acu. Bíonn sé dúshlánach go leor aire a thabhairt do leanbh breoite gan a bheith buartha faoin gcostas a bhaineann le cuairt a thabhairt ar do liachleachtóir ginearálta.  Ar aon dul leis an tiomantas atá ag an Rialtas seo do shláinte agus d’fholláine a fheabhsú, déanfar measúnachtaí ar leanaí agus iad 2 bhliain d’aois agus 5 bliana d’aois mar chuid den tseirbhís. Ina theannta sin, cabhróidh an clár nua Asma le tuismitheoirí agus le leanaí an riocht sin a bhainistiú, agus sinn ag súil go mbeidh cáilíocht níos fearr na beatha acu dá bharr. Léirítear an tacaíocht ollmhór don bheart sin leis an bhfíric go bhfuil tuismitheoirí agus caomhnóirí ag clárú ina mílte ó go luath ar maidin.”

Cuireadh tús le feachtas faisnéise poiblí de chuid FSS maidir leis an tseirbhís nua inniu freisin. Tá sé mar aidhm aige spreagadh a thabhairt do thuismitheoirí 276,000 leanbh faoi bhun sé bliana d’aois nach bhfuil cárta liachta acu dul chuig www.gpvisitcard.ie chun a leanaí a chlárú le haghaidh na seirbhíse nua sin.

Mhínigh an tUas. John Hennessy, Stiúrthóir Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) um Chúram Príomhúil: “Is é is an córas clárúcháin ar líne ar www.gpvisitcard.ie ann ná próiseas simplí lena n-éilítear uimhir PSP, inscne agus dáta breithe gach linbh, uimhir PSP agus sonraí teagmhála de chuid tuismitheora nó caomhnóra agus roghnú liachleachtóra ghinearálta. Ba cheart do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí dul ar líne agus próiseas simplí 5 chéim a chomhlánú. Más rud é go bhfuil an liachleachtóir ginearálta atá roghnaithe acu ag glacadh le cláruithe ar líne, ní bheidh le déanamh acu ach a n-iarratas comhlánaithe a chur isteach ar líne agus fanacht le go nglacfaidh an liachleachtóir ginearálta leo. Más rud é nach bhfuil an liachleachtóir ginearálta atá roghnaithe acu ag glacadh le cláruithe ar líne, caithfidh siad an fhoirm a chomhlánú ar líne agus í a phriontáil agus a thabhairt chuig an liachleachtóir ginearálta atá roghnaithe acu le go nglacfaidh sé leo agus í a sheoladh ar ais chugainn sa phost. Má bhíonn cúnamh nó treoir ag teastáil ó thuismitheoir nó ó chaomhnóir ar bith, ba cheart dó/di dul i dteagmháil lenár líne chabhrach Íosghlao ar 1890 252 919 agus bheimis sásta cúnamh a chur ar fáil”

Ón 1 Iúil i leith, beidh gach leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois incháilithe le haghaidh cúram liachleachtóirí ginearálta a fháil saor in aisce ag an bpointe seirbhíse. Chomh maith leis sin, bainfidh siad leas as measúnuithe aoisbhunaithe a bheidh dírithe ar shláinte agus ar fholláine, ar mhurtall agus ar fhadhbanna eile a shainaithint go luath agus ar ghalar a chosc. De réir an phrótacail atá comhaontaithe, déanfar na measúnuithe sin ar leanaí agus iad 2 bhliain d’aois agus 5 bliana d’aois.  Áireofar sa tseirbhís timthriall comhaontaithe cúraim do leanaí ar fáthmheasadh go bhfuil asma orthu, rud faoina ndéanfaidh liachleachtóirí ginearálta athbhreithniú bliantúil ar gach leanbh ar fháthmheas an dochtúir go bhfuil asma orthu.

Tá FSS ag leanúint ar aghaidh ag fáil conarthaí sínithe ó liachleachtóirí ginearálta agus déanfaidh sí iad a phróiseáil agus an liosta de liachleachtóirí ginearálta rannpháirteacha a nuashonrú a luaithe is féidir. Tá an liosta iomlán de liachleachtóirí ginearálta rannpháirteacha foilsithe ar www.gpvisitcard.ie.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, téigh chuig www.gpvisitcard.ie nó cuir glao ar Íosghlao 1890 252 919.