Preasráitis

Seolann an tAire Lynch Oiriúnacht chun Cleachtadh do Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na hÉireann

Is é CORU, Rialálaí Gairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na hÉireann, a thabharfaidh cosaint don phobal trína chinntiú go mbainfear caighdeáin ghairmiúla amach

Rinne Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, Oiriúnacht chun Cleachtadh a sheoladh go hoifigiúil inniu do Ghairmeacha rialáilte Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na hÉireann. Den chéad uair riamh, féadfaidh CORU, Rialálaí Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na hÉireann, na cumhachtaí dlíthiúla agus imscrúdaithe atá aige a fhorfheidhmiú chun scrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine den phobal faoi iompar gairmiúil gairmí sláinte agus cúraim shóisialaigh i dtaca le haon eachtra a tharla tar éis an 31 Nollaig 2014. Cinnfidh sé ag an deireadh cé acu atá nó nach bhfuil an gairmí sláinte lena mbaineann oiriúnach chun cleachtadh. Tá sonraí iomlána faoin bpróiseas gearán um Oiriúnacht chun Cleachtadh ar fáil ar an rannán faisnéise poiblí den suíomh Gréasáin http://www.coru.ie/.

Is é CORU, Rialálaí Gairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na hÉireann, a fhorfheidhmeoidh an córas nua um Oiriúnacht chun Cleachtadh. Déanfaidh an Rialálaí scrúdú ar ghearáin fhoirmiúla faoi chleachtóir cláraithe arna gcur faoina bhráid agus tionólfaidh sé éisteachtaí um Oiriúnacht chun Cleachtadh i gcásanna ina bhfuil sé sásta, tar éis dó réamhfhiosrúcháin a dhéanamh, go bhfuil údar leis an éisteacht.

Tugann CORU cosaint don phobal trí na caighdeáin ghairmiúla nach foláir do chleachtóirí cláraithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh a bhaint amach a leagan síos. Tá na caighdeáin sin leagtha amach sa Chód Iompair Ghairmiúil agus Eitice Gairmiúla de chuid gach gairme rialáilte.

Ag labhairt dó roimh an seoladh, dúirt Leo Varadkar, an tAire Sláinte: “Céim shuntasach ó thaobh cosaint othar de is ea seo. Is é sárobair a dhéanann formhór mór na ngairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh agus cabhróidh an córas nua um Oiriúnacht chun Cleachtadh le caighdeáin a chosaint ar fud na n-earnálacha sláinte agus cúraim shóisialaigh agus tabharfaidh sé cumhachtaí tábhachtacha d’othair ag an am céanna. Den chéad uair riamh, beidh daoine den phobal in ann a iarraidh go ndéanfar scrúdú ar ghearáin fhoirmiúla in aghaidh raon gairmithe éagsúla, lena n-áirítear diaitéitigh, oibrithe sóisialta, radharceolaithe, fisiteiripeoirí agus gairmithe eile.”

Ag labhairt di ag seoladh an chórais nua um Oiriúnacht chun Cleachtadh, dúirt an tAire Kathleen Lynch, “Tá áthas orm an ceanglas riachtanach seo a sheoladh, rud a chabhróidh lena chinntiú go gcoinneoidh ár nGairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na caighdeáin is airde chleachtaidh agus iad i mbun a gcuid oibre. Ní hé amháin go gcuirfidh sé feabhas ar cháilíocht an chúraim ar fud na hearnála ar fad, tabharfaidh sé deis freisin d’othair, do chliaint agus dá dteaghlaigh gearán a dhéanamh i gcásanna ina bhfuil siad míshásta le gné ar bith den chúram nó den tseirbhís atá á soláthar. Baineann ríthábhacht leis an méid sin i bhfianaise na scéalta a nochtadh le déanaí maidir le híde in earnálacha eile dár seirbhísí sóisialta.”

Dúirt Ginny Hanrahan, Príomhfheidhmeannach CORU, “Mura bhfuil gairmí cláraithe sláinte agus cúraim shóisialaigh oiriúnach chun cleachtadh, cuireann siad sábháilteacht an phobail i mbaol. Tá údarás dlíthiúil againn anois a fhágann gur féidir linn freagairt do shaincheisteanna maidir le hiompar cláraí a chuirtear faoinár mbráid agus éisteachtaí um Oiriúnacht chun Cleachtadh a thionól más gá. Is é an príomhról atá againn an pobal a chosaint. Cé go n-oibríonn formhór na gcleachtóirí de réir na gcaighdeán gairmiúil is airde, ní bheidh aon leisce orainn gníomh a dhéanamh nuair is gá”.

Dúirt an tUas. Tom Jordan, Cathaoirleach na Comhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh: “Beidh an pobal eolach ar éisteachtaí um Oiriúnacht chun Cleachtadh do ghairmithe eile ar nós dochtúirí agus altraí. Mar sin féin, is ionann an fheidhm nua seo atá ag CORU agus an chéad chéim ríthábhachtach i dtimpeallacht nua rialála do ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh. Déanaim comhghairdeas leis na baill den Chomhairle agus de na boird chlárúcháin ghairmiúil faoin obair atá déanta acu maidir leis an gcreat nua tábhachtach rialála seo a thabhairt isteach”.

I measc na ngairmeacha cláraithe atá faoi réir Oiriúnacht chun Cleachtadh faoi láthair, tá Oibrithe Sóisialta, Radagrafaithe, Teiripeoirí Radaíochta, Diaitéitigh agus Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga. Tiocfaidh Teiripeoirí Saothair, Fisiteiripeoirí, Optaiméadraithe agus Radharceolaithe Dáiliúcháin faoi réir Oiriúnacht chun Cleachtadh sa bhliain 2015. Toisc gurb í an Roinn Sláinte a cheapann na Boird Chlárúcháin le haghaidh oibrithe cúraim shóisialaigh, síceolaithe, coslianna, eolaithe leighis, bithcheimiceoirí cliniciúla agus ortoptach, tiocfaidh na gairmeacha sin faoi shainchúram CORU freisin.

Críoch.

Nóta d’Eagarthóirí:

Chuir Leo Varadkar TD, an tAire Sláinte, tús le hOiriúnacht chun Cleachtadh do Ghairmeacha cláraithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na hÉireann an 31 Nollaig 2014. Déanfaidh CORU scrúdú ar ghearán in aghaidh cleachtóir cláraithe sláinte agus cúraim shóisialaigh maidir le heachtra a tharla ar an dáta sin nó ina dhiaidh agus cinnfidh sé cé acu atá nó nach bhfuil an cleachtóir lena mbaineann oiriúnach chun cleachtadh.

Ní ghlacann Oiriúnacht chun Cleachtadh áit na bpróiseas reatha gearán atá á bhfeidhmiú ag cuid mhór fostóirí faoi láthair. Déanann sé scrúdú ar na saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar an gcumas atá ag duine a ngairm a chleachtadh, seachas a bpost reatha amháin. Áirítear leis na saincheisteanna sin mí-iompar gairmiúil agus drochfheidhmíocht ghairmiúil. Is féidir le duine ar bith gearán a chur faoi bhráid CORU. Agus é sin á dhéanamh acu, áfach, is gá dóibh bheith sásta fianaise a thabhairt ag aon éisteacht um Oiriúnacht chun Cleachtadh a thionólfar. D’fhéadfadh go dtionólfaí an éisteacht sin go poiblí.

Áirítear iad seo a leanas leis na smachtbhannaí is féidir a fhorchur:

a) Rabhadh nó imcháineadh;
b) Coinníollacha a chur le clárúchán an chláraí, lena n-áirítear srianta ar chleachtadh na gairme sainithe ag an gcláraí;
c) Clárúchán an chláraí a chur ar fionraí ar feadh tréimhse shonraithe;
d) Clárúchán an chláraí a chur ar ceal;
e) Cosc ar iarratas a dhéanamh ar feadh tréimhse shonraithe ar chlárúchán an chláraí a chur ar ais.

Tá faisnéis ar an gcóras nua um Oiriúnacht chun Cleachtadh ar fáil don phobal, d’fhostóirí agus do ghairmeacha rialáilte ar an rannán faisnéise poiblí den suíomh Gréasáin www.coru.ie.

Maidir le CORU

Rialálaí ilghairme sláinte na hÉireann is ea CORU (www.coru.ie). Tá freagracht air as gairmeacha sláinte agus cúraim shóisialaigh a rialáil.

Is é an ról atá ag CORU an pobal a chosaint trí chaighdeáin arda d’iompar gairmiúil, d’oideachas gairmiúil, d’oiliúint agus d’inniúlacht a chur chun cinn i measc na ngairmeacha sainithe.

Is iad seo a leanas na gairmeacha sainithe: oibrithe sóisialta, bithcheimiceoirí cliniciúla, diaitéitigh, eolaithe leighis, teiripeoirí saothair, ortoptaigh, fisiteiripeoirí, coslianna, síceolaithe, radagrafaithe, oibrithe cúraim shóisialaigh agus teiripeoirí urlabhra agus teanga. Aistreofar Bord na Radharceolaithe chuig CORU sa bhliain 2015.

Bunaíodh CORU faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005 (arna leasú). Is é atá inti an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus na Boird Chlárúcháin do gach gairm atá á rialáil ag CORU.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le:

John Conroy, Bainisteoir Cumarsáide, CORU, Uimh. Theil.: 01 2971873
R-phost: Communications @coru.ie