R

Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil (RFC)

Ba le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil) 2007 [I.R. Uimh. 133 de 2007] agus 2011, [I.R. Uimh. 662 de 2011] a tugadh éifeacht reachtúil do rochtain a bheith ag an bpobal mór ar fhaisnéis chomhshaoil ó údaráis phoiblí. Tá téacs na reachtaíochta agus treoirlínte maidir le forfheidhmiú na reachtaíochta ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ag http://www.environ.ie/. Tugtar sainmhíniú sa reachtaíocht ar fhaisnéis chomhshaoil agus ar údaráis phoiblí ónar féidir faisnéis den sórt sin a iarraidh. D’fhonn na Rialacháin a chur i bhfeidhm i gcás na Roinne Sláinte, is é a d’fhéadfadh a bheith i gceist le faisnéis chomhshaoil ná faisnéis ar staid na sláinte agus na sábháilteachta daonna, dálaí ina gcónaíonn daoine, suíomhanna cultúrtha agus struchtúir thógtha sa mhéid go ndéanann, nó go bhféadfadh go ndéanfadh, gnéithe den chomhshaol (aer, atmaisféar, uisce, ithir, talamh, tírdhreach, etc) difear dóibh.

Tugtar faisnéis sa chuid seo den suíomh ar conas iarratas a dhéanamh chuig an Roinn Sláinte faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil.

Ainm agus sonraí teagmhála an Oifigigh Rochtana ar Fhaisnéis Chomhshaoil sa Roinn Sláinte

Kathleen Butler, Seomra 3.10, An tAonad um Shaoráil Faisnéise, An Roinn Sláinte, Teach Haicín, Baile Átha Cliath 2.

Teil.: 01 – 6354725

R-phost: FOI@health.gov.ie

Iarratas a dhéanamh

Is féidir iarratais ar fhaisnéis chomhshaoil faoi na Rialacháin a dhéanamh chuig an Roinn Sláinte ar an mbealach seo a leanas:

 • iarratas a chur faoi bhráid an Oifigigh Rochtana ar Fhaisnéis Chomhshaoil (féach sonraí thuas) i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach (FOI@health.gov.ie)
 • a lua go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil
 • d’ainm, do sheoladh agus aon sonraí teagmhála eile a lua
 •  faisnéis atá chomh sonrach agus is féidir a thabhairt maidir leis an bhfaisnéis atá ag teastáil
 •  formáid roghnaithe na faisnéise atá á lorg a shonrú

I bhformhór na gcásanna, ceanglaítear ar an Roinn freagra ar iarratas ar fhaisnéis chomhshaoil a thabhairt laistigh de mhí amháin ón iarratas sin a fháil.

Cuirfear faisnéis ar fáil ar bhealach a thabharfaidh aird chuí do na Rialacháin i ndáil le forais faoinar féidir faisnéis áirithe a choinneáil siar.

Nós Imeachta maidir le Cinneadh a Achomharc

Sa chás gur diúltaíodh faisnéis ina hiomláine nó i bpáirt, is féidir athbhreithniú inmheánach a iarraidh ar an gcinneadh. Is féidir athbhreithniú a iarraidh freisin sa chás go bhfuil iarratasóir den tuairim nár caitheadh i gceart lena (h)iarratas nó sa chás go meastar gur iomarcach atá an táille atá le gearradh.

Ní mór an t-iarratas sin ar athbhreithniú inmheánach a dhéanamh laistigh de mhí amháin ón gcinneadh bunaidh a fháil. Ní ghearrtar aon táille as iarratas den sórt sin.

Breithniú iomlán nua a bheidh i gceist leis an athbhreithniú inmheánach. Is é a dhéanfaidh é ná ball den Roinn nach raibh baint aige/aici leis an gcinneadh bunaidh agus a bhfuil a c(h)éim comhionann leis an gcinnteoir bunaidh nó níos airde. Tabharfar fógra i scríbhinn don iarratasóir faoi thoradh an athbhreithnithe laistigh de mhí amháin ón iarratas a fháil.

Mura bhfuil an t-iarratasóir sásta le toradh an athbhreithnithe inmheánaigh, is féidir achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil. Ba chóir an t-achomharc sin a dhéanamh laistigh de mhí amháin ó fhógra a fháil faoi thoradh an athbhreithnithe inmheánaigh. Is féidir leis an gCoimisinéir na teorainneacha ama sin a shíneadh i gcásanna áirithe.

Is féidir sonraí teagmhála an Choimisinéara a fháil ar www.ocei.ie.

Táillí agus Muirir

Ní ghearrtar aon táille as na nithe seo a leanas:

 • iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis chomhshaoil
 • rochtain a fháil ar chláir phoiblí nó ar liostaí faisnéis chomhshaoil
 • an scrúdú bunaidh ar fhaisnéis den sórt sin
 • iarratas ar athbhreithniú inmheánach.

Is féidir go ngearrfaidh an Roinn táille réasúnta as faisnéis den sórt sin a chur ar fáil, chun freastal ar na costais a bhaineann leis an bhfaisnéis a chur le chéile, a chóipeáil, a phriontáil nó a chur sa phost.

Ní mór táille €150 a ghearradh as achomharc chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil. Cuirtear táille laghdaithe achomhairc €50 i bhfeidhm i gcás sealbhóirí cárta leighis agus a gcleithiúnaithe agus i gcás tríú páirtithe atá ag déanamh achomhairc in aghaidh cinnidh chun faisnéis ar leith a eisiúint. Is féidir leis an gCoimisinéir an táille sin a tharscaoileadh sa chás nár chuir an Roinn an fhaisnéis ar fáil laistigh den tréimhse shonraithe ama.

Staitisticí maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil do 2013

 • Líon na nIarratas a Fuarthas: 5
 • Líon na nIarratas a Deonaíodh: 2
 • Líon na nIarratas a Deonaíodh i bPáirt: 1
 • Líon na nIarratas a Diúltaíodh: 2
 • Táillí/Muirir: €0