Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar maidir le Tuarascáil Feidhmíochta FSS do mhí Mheán Fómhair 2015

I dTuarascáil Feidhmíochta FSS do mhí Mheán Fómhair, léirítear dul chun cinn soiléir ar leibhéil soláthar foirne agus ar roinnt réimsí gníomhaíochta. Mar sin féin, tá údair imní ann fós, lena n-áirítear laghdú beag in agaí slánúcháin otharcharr.

Bhí méadú de gheall le 3,000 ball foirne ar na leibhéil soláthar foirne in FSS ó thús na bliana go mí Mheán Fómhair. Bhí 2,000 duine de na baill foirne sin ag oibriú go sonrach in ospidéil, bhí 500 duine díobh ag oibriú i gcúram sóisialta agus bhí na baill foirne eile ag oibriú i réimsí eile den tseirbhís sláinte.

Fáiltím go háirithe roimh an bhfíric go réamh-mheastar go mbeidh laghdú €25 milliún ar an gcaiteachas inár n-ospidéil ar bhaill foirne ó ghníomhaireachtaí faoi dheireadh na bliana. Léiríonn sé sin go ndearnadh líon mór ball foirne altranais agus leighis a thabhairt chun rialtachta nó a earcú agus gur ceapadh comhairligh nua.

Bhí méadú soiléir i ngníomhaíocht in ospidéil agus bhí méadú 2% ar iontrálacha roghnacha. Ní raibh aon ghluaiseacht i liostaí feithimh san iomlán agus ní raibh ach athruithe beaga sa chuid is mó de chatagóirí. Bhí méadú 3% ar líon na n-othar a d’fhreastail ar chlinicí othar seachtrach agus bhí obráid, gnáthamh nó coinne i gclinicí ag níos mó othar ná an líon a bhí beartaithe i dtús na bliana. Tháinig sé sin aníos go páirteach as an tsuim €51 milliún a leithdháileadh ar ospidéil i dtús na bliana chun iad a chumasú dul i ngleic le hamanna feithimh. Mar sin féin, ríomhadh pionóis airgeadais ab fhiú €1.7 milliún san iomlán do mhí Mheán Fómhair i gcás na nGrúpaí Ospidéal sin ina raibh othair ag fanacht níos mó ná 18 mí.

Idir an dá linn, bhí líon na ndaoine ag freastal ar Rannóga Éigeandála pas beag ní b’ísle ná a bhí sé roimhe. Léiríonn sé sin go bhfuil ag éirí le hiarrachtaí cóir leighis a chur ar níos mó daoine ag leibhéal cúraim phríomhúil nó i saoráidí eile nach Rannóga Éigeandála iad. B’ann do phlódú i roinnt láithreacha fós agus táthar buartha faoi amanna feithimh go fóill. Rinneadh breis agus 82% de dhaoine a bhí ag freastal ar Rannóg Éigeandála i mí Mheán Fómhair a scaoileadh amach nó a iontráil laistigh de naoi n-uaire tar éis dóibh clárú, áfach.

Bhí rátaí ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte, MRSA agus C.Diff san áireamh, faoi bhun an spriocléibhéil fós. Is scéala maith é sin.

Cé gurbh ionann an figiúr le haghaidh scaoiltí amach moillithe do mhí Mheán Fómhair agus 609, ar mhéadú beag ó mhí Lúnasa é, léirítear i bhfigiúirí níos déanaí a foilsíodh an 24 Samhain go raibh 558 scaoileadh amach moillithe ann, figiúr a bhí 200 scaoileadh amach moillithe níos lú ná an tráth sin anuraidh. Tá laghdú tagtha ar iomlán na scaoiltí amach moillithe ó mheánbhuaic de 850 scaoileadh amach moillithe i mí na Samhna 2014. Tá laghdú 23% tagtha ó mhí Eanáir ar líon na laethanta leapa atá caillte de bharr scaoileadh amach moillithe. Is ionann sin agus gnóthachan 5,029 lá leapa. Fágann sé sin go soláthraítear 250 leaba sa bhreis ar an meán gach seachtain do dhaoine atá go dona tinn agus gur cuireadh tuilleadh othair scothaosta nó laga i saoráidí ina bhfuil cumas níos fearr freastal ar riachtanais chúram sláinte agus ar riachtanais chúraim phearsanta na ndaoine sin.

Bhí an t-am feithimh le haghaidh áite faoi Scéim Chothrom na Féinne laghdaithe ó 15 seachtaine anuraidh go tréimhse idir dhá sheachtain agus ceithre seachtaine. Ó mhí Aibreáin anuraidh i leith, tá laghdú de níos mó ná 50% tagtha ar líon na ndaoine ag fanacht ar feadh tréimhse fhada chun Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh a úsáid.

Leathnaíodh seirbhís na bhFoirne Idirghabhála Pobail ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, Chontae Lú, Chontae na Mí agus Chontae Chill Dara agus tá méadú de níos mó ná 27% tagtha ar a gníomhaíocht i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh.

Ó thaobh airgeadais de, beidh cóimheá airgid bainte amach ag formhór na rannóg, nó beidh siad ar tí cóimheá airgid a bhaint amach, faoi dheireadh na bliana.

I gcás an tseala uasta 24 uair le haghaidh dochtúirí ospidéil neamhchomhairleacha, is comhionann le 96% ráta comhlíonta Threoir na hEorpa maidir le hEagrú Ama Oibre. Níl aon athrú tagtha ar an ráta comhlíonta maidir leis an meánseachtain 48 uair, agus é cothrom le 74%.

Críoch