Uncategorized

Fógraíonn an Roinn Sláinte na suíomhanna ar a n-athfhorbrófar Ospidéal an Choim agus Ospidéal an Rotunda

Tá na láithreacha ar a n-athfhorbrófar Ospidéal an Rotunda agus Ospidéal an Choim do Mhná agus do Naíonáin fógartha ag an Roinn Sláinte inniu.

Mar gheall ar an gcinneadh a rinne an Rialtas an t-ospidéal nua do leanaí a fhorbairt ar champas San Séamas agus mar gheall ar an ngá atá ann le hospidéal máithreachais a fhorbairt ar an suíomh sin, ba ghá athbhreithniú a dhéanamh ar na suíomhanna a bhí beartaithe le haghaidh fhorbairt na n-ospidéal máithreachais i mBaile Átha Cliath.

Fágann an cinneadh go mbeidh gach ceann de na trí ospidéal máithreachais i mBaile Átha Cliath lonnaithe amach anseo le mórospidéil teagaisc d’aosaigh, agus an cinneadh sin ag teacht sna sála ar chinneadh a rinneadh ní ba luaithe an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais a aistriú ó Shráid Holles chuig an gcampas ag Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann.

Chuaigh an Roinn i gcomhairle leathan ar an ábhar, ní amháin chun patrúin freastail reatha ag na hospidéil a chur san áireamh, ach chun féachaint ar conas a d’fhéadfaí feabhas a chur ar rochtain d’othair freisin. Ina measc sin a ndeachthas i gcomhairle leo, bhí an Rannóg Eastát i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), an Rannóg Faisnéise in FSS, an Rannóg Sláinte agus Folláine, an Clár Cliniciúil um Obstatraic agus Gínéiceolaíocht agus na Máistrí ar an dá ospidéal máithreachais.

Rinne an Roinn breithniú ar roinnt suíomhanna campais féideartha d’Ospidéal an Rotunda, agus í ag féachaint ar rioscaí pleanála, ar acmhainn an tsuímh, ar dhéimeagrafaic agus ar raon de chritéir chliniciúla. Mar chuid den athbhreithniú, rinneadh breithniú ar chomhdhéanamh na nGrúpaí Ospidéal agus rinneadh iarracht na hospidéil a ailíniú ar an mbealach is fearr leis an nGrúpa Ospidéal iomchuí. Tar éis dó breithniú a dhéanamh ar an ábhar, ghlac an tAire le moladh na Roinne gur cheart Ospidéal an Choim a athlonnú in Ospidéal San Séamas agus gur cheart Ospidéal an Rotunda a aistriú chuig suíomh Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir. Ag deimhniú an chinnidh dó, dúirt an tAire Varadkar, “Cé gur fhreastail Ospidéal an Rotunda agus Ospidéal an Choim go maith ar Bhaile Átha Cliath agus ar an tír mar ospidéil saorsheasaimh, is é an dea-chleachtas reatha ospidéil mháithreachais a chomhlonnú le hospidéil ghéarmhíochaine d’aosaigh. Teastaíonn infheistíocht chaipitil shuntasach ón dá ospidéal, go háirithe i gcás Ospidéal an Rotunda ar tógadh codanna de níos mó ná céad bliain ó shin.

“Agus na hospidéil sin atógtha ar shuíomhanna campais nua, beidh máithreacha níos sábháilte agus beidh rochtain ann ar raon iomlán seirbhísí speisialaithe amhail dianchúram, cairdeolaíocht agus speisialtachtaí eile san áit chéanna nuair a bhíonn siad ag teastáil. Ní bheidh aon ghá le hothair a aistriú dá bharr sin. Agus na trí sheirbhís comhlonnaithe le seirbhísí péidiatraiceacha, cuirfear feabhas eile ar na tairbhí cliniciúla a bheidh ann do na leanbáin nuabheirthe is tinne ar na cúiseanna céanna. Tá fógra an lae inniu ina fhianaise shoiléir ar thiomantas an Rialtais do chúram máithreachais in Éirinn a fheabhsú agus a nuachóiriú. Tá orainn samhlacha cistiúcháin a scrúdú anois ionas go mbeimid in ann na saoráidí nua a chur ar fáil a luaithe is féidir.

Ag fáiltiú di roimh an bhfógra, dúirt an Dr Sharon Sheehan, Máistir Ospidéal an Choim, “Agus seirbhísí máithreachais, seirbhísí péidiatraiceacha agus seirbhísí d’aosaigh comhlonnaithe le chéile in aon áit amháin, creidim go gcuirfear le cáilíocht an chúraim a chuirfear ar mhná agus ar leanaí ar fud na tíre. Mar sin, tacaímid go hiomlán leis an ospidéal nua do leanaí a fhorbairt in Ospidéal San Séamas agus is mór againn an deis chun bheith ar an ospidéal máithreachais laistigh den tsamhail nua.”

Dúirt an Dr Sam Coulter-Smith, Máistir Ospidéal an Rotunda, “tá lúcháir ar an ospidéal fáilte a chur roimh an bhfógra, agus sinn ag tabhairt faoi deara go bhfuil sé mar chuspóir straitéiseach againn le fada an lá Ospidéal an Rotunda a chomhlonnú le comhpháirtí tábhachtach ó thaobh seirbhísí géarmhíochaine d’aosaigh de. Cuireann an Máistir agus an Bord fáilte roimh an bhfógra ón Aire inniu agus táimid ag tnúth le hospidéal nua den scoth a fhorbairt ar shuíomh athfhorbartha Uí Chonghaile”.

Agus seirbhísí d’aosaigh, seirbhísí do leanaí agus seirbhísí máithreachais do leanaí comhlonnaithe le chéile in Ospidéal San Séamas, cruthófar campas ina bhfuil sármhaitheas cúram sláinte i réim le haghaidh othar de gach aois. Leanaí agus daoine óga atá ag fáil cóireáil chasta agus cúram casta, daoine óga atá ag aistriú chuig seirbhísí d’aosaigh, agus na leanaí nuabheirthe agus na máithreacha is tinne, bainfidh siad go léir an-tairbhe as soláthraithe na seirbhísí sin a bheith lonnaithe ar champas amháin. Torthaí cliniciúla níos fearr do na leanaí nuabheirthe, do na leanaí, do na daoine óga agus do na máithreacha is sine, bainfear amach iad trí gach ceann de na trí nasc – seirbhísí do leanaí-seirbhísí d’aosaigh, seirbhísí máithreachais-seirbhísí do leanaí agus seirbhísí máithreachais-seirbhísí d’aosaigh.

I gcomhráiteas uathu inar cuireadh fáilte roimh fhógra an lae inniu, dúirt Eilísh Hardiman, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, an Grúpa Ospidéal do Leanaí; an Dr Seán Walsh, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach, Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn; Mona Baker, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill agus David Slevin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Ospidéal Thamhlachta, in éineacht leis an Dr Susan O’Reilly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ghrúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath agus an Láir; Lorcan Birthistle, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Ospidéal San Séamas; agus an Dr Sharon Sheehan, Máistir Ospidéal an Choim:

“Is éard atá i lonnú na seirbhísí d’aosaigh, na seirbhísí do leanaí agus na seirbhísí máithreachais ar an aon champas amháin ná an socrú is fearr chun freastal ar na riachtanais sláinte a bhíonn ag leanaí agus ag daoine óga, idir na leanaí nuabheirthe is tinne agus dhaoine óga ag a bhfuil fadhbanna casta nó ainsealacha atá ag aistriú chuig seirbhísí d’aosaigh. De bhreis air sin, is féidir doimhneacht mhór agus leithead mór a chur le hoideachas, le taighde agus le nuálaíocht ón taobh cliniciúil agus acadúil de ach na trí sheirbhís a bheith lonnaithe san aon áit amháin. Cuirfidh sé sin tuilleadh feabhais ar thorthaí cliniciúla d’othair agus feabhsóidh sé an campas mar mhol le haghaidh taighde idirnáisiúnta agus dul chun cinn ar chúram sláinte.”

Thug an tUas. Bill Maher, Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Ospidéal an RCSI, agus Shona Schneemann, Príomhoifigeach Eatramhach Ospidéal Uí Chonghaile, an méid seo dá n-aire: “tugtar tairbhí ollmhóra d’othair, agus do mháithreacha agus do bhabaithe, le lonnú na seirbhísí máithreachais ar shuíomh Ospidéal Uí Chonghaile. I nGrúpa an RCSI, is mian linn go mór a bheith inár n-eiseamláir de scothchleachtas agus tugann an cinneadh sin acmhainneacht iontach le haghaidh seirbhísí máithreachais a fhorbairt san oirthuaisceart.”

Dúirt John Pollock, Stiúrthóir Tionscadal Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh: “Ar fud an phróisis chun an t-ospidéal nua do leanaí ar champas Ospidéal San Séamas a dhearadh agus a phleanáil, táimid ag oibriú ar an tuiscint go mbeadh ospidéal máithreachais nua lonnaithe ar an gcampas freisin agus fáiltímid roimh an deimhniú a tugadh inniu go mbeadh Ospidéal Ollscoile an Choim ina chomhpháirtí sa lonnú trí sheirbhís. San iarratas pleanála le haghaidh an ospidéil nua do leanaí a chuirfear faoi bhráid an Bhoird Phleanála sna seachtainí atá le teacht, cuirtear san áireamh riachtanais an ospidéil mháithreachais le haghaidh seirbhísí comhroinnte agus cóngarachtaí cliniciúla, rud a chuirfidh bonn taca faoi éifeachtúlachtaí amach anseo”.

Críoch

NÓTA D’EAGARTHÓIRÍ:
1. Ní hionann an múnla reatha i mBaile Átha Cliath a chuimsíonn ospidéil mháithreachais neamhspleácha agus an norm idirnáisiúnta. Mhol KPMG sa tuarascáil ar sheirbhísí máithreachais i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a chuir siad i gcrích in 2008 gur cheart ospidéil mháithreachais a chomhlonnú le seirbhísí géarchúraim d’aosaigh d’fhonn na torthaí cliniciúla is fearr a chur ar fáil.

2. Trí sheirbhísí máithreachais a lonnú láimh le seirbhísí d’aosaigh, féadfaidh máithreacha rochtain a fháil ar raon leathan seirbhísí míochaine agus tacaíochta nuair a thagann an gá aníos. Cinntítear rochtain láithreach ar an suíomh ar sheirbhísí péidiatraiceacha nuair a theastaíonn máinliacht féatais nó máinliacht nuabheirthe ach na seirbhísí sin a chomhlonnú le seirbhísí péidiatraiceacha. Cinntíonn an fháil ar na seirbhísí sin gur féidir seirbhís bharrmhaith shábháilte a sholáthar, go háirithe do mháithreacha agus do bhabaithe atá go mór i mbaol.

3. Tar éis an chinnidh a rinne an Rialtas in 2012 ar an ospidéal nua do leanaí a lonnú ar champas Ospidéal San Séamas, bhí sé riachtanach athbhreithniú a dhéanamh ar na moltaí i dTuarascáil KPMG (2008) i dtaca leis na suíomhanna roghnaithe le haghaidh ospidéil mháithreachais i mBaile Átha Cliath. Rinneadh amhlaidh chun seirbhís ghéarchúraim, seirbhís phéidiatraiceach agus seirbhís mháithreachais d’aosaigh a bheidh lonnaithe san aon áit amháin a sholáthar ar champas Ospidéal San Séamas.

4. Mar chuid den athbhreithniú, chuaigh an Roinn i gcomhairle le FSS agus scrúdaigh sí critéir chliniciúla, rochtana agus shuímh. Tagann na haistrithe le foirmíochtaí Grúpaí Ospidéal.

5. Is in Ospidéal Ollscoile an Choim, in Ospidéal Shráid Holles agus in Ospidéal an Rotunda a bheirtear thart ar 40% de na leanaí a bheirtear in ospidéil Éireannacha. Tá dul chun cinn á dhéanamh ar aistriú beartaithe an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais ar Shráid Holles chuig campas Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann. Tá Foireann Deartha i bhfeidhm agus táthar ag súil leis go gcuirfear iarratas pleanála isteach níos moille i mbliana.

6. Sna seachtainí atá le teacht, cuirfear iarratas pleanála isteach don ospidéal nua do leanaí ag campas San Séamas. Agus an t-iarratas pleanála á chur isteach aige, tá sé beartaithe ag Tionscadal Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh, mar ábhar dea-chleachtais phleanála, faisnéis iomlán a chur ar fáil faoi gach forbairt is eol faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo ar champas San Séamas, lena n-áirítear an t-ospidéal máithreachais ina bhfuil trí sheirbhís lonnaithe. Cuirfidh sé sin ar chumas an Bhoird Phleanála an t-iarratas pleanála don ospidéal do leanaí a mheas i gcomhthéacs na bpleananna amach anseo don champas. Agus an t-ospidéal do leanaí á dhearadh, cuireadh riachtanais ospidéal máithreachais i réimsí áirithe seirbhísí comhroinnte san áireamh ar mhaithe le bonn taca a chur faoi éifeachtúlachtaí amach anseo ar an gcampas ina bhfuil trí sheirbhís lonnaithe.