Uncategorized

Feachtas ar siúl chun Cathaoirleach a roghnú ar Bhord nua FSS

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh fheachtas earcaíochta nua a bhfuil mar aidhm leis Cathaoirleach a roghnú ar Bhord nua Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Dúirt an tAire Harris, “Is léir nach soláthraítear rialachas leordhóthanach le struchtúr reatha FSS, rud a chuir mé in iúl don Choiste Sláintecare agus a léiríodh sa tuarascáil ón gCoiste. Freagairt thábhachtach don méid sin is ea Bord nua a bhunú do FSS agus Cathaoirleach a cheapadh air.

“Is cúis áthais dom go bhfuil an feachtas earcaíochta chun an Cathaoirleach nua a roghnú ar siúl anois. Beidh an Cathaoirleach freagrach as ceannaireacht a chur ar fáil do Bhord FSS agus imreoidh sé nó sí ról tábhachtach i struchtúir rialachais an Bhoird a bhunú agus i bhfeidhmiú comhtháite éifeachtach na struchtúr sin a chinntiú. Imreoidh an Cathaoirleach nua ról lárnach i ndáil le treo, ceannaireacht agus rialachas corparáideach agus cliniciúil FSS, agus athrú casta á dhéanamh air faoi láthair.

“Tá an reachtaíocht lena mbunófar Bord FSS á dréachtú mar ábhar tosaíochta faoi láthair agus tá sé beartaithe agam an Bille a fhoilsiú i mí Iúil agus é a leagan faoi bhráid an Oireachtais go luath i seisiún an Fhómhair/an Gheimhridh ansin. Tá sé beartaithe agam an Bord a bhunú a luaithe a rithfear an reachtaíocht.   Comhlacht rialaithe FSS a bheidh sa Bhord sin agus beidh sé freagrach as rialachas, maoirseacht agus feidhmíocht FSS a neartú.

“Táim den tuairim dhaingean gurb é an toradh a bheidh ar struchtúr rialachais Bhoird a mbeidh inniúlachtaí láidre aige ar fud príomhréimsí ná go neartófar an mhaoirseacht a dhéanfar ar FSS agus feidhmíocht FSS go dtí go n-atheagrófar í tuilleadh. Faoin reachtaíocht nua, beidh an Bord cuntasach don Aire as comhlíonadh a fheidhmeanna agus beidh freagracht air as Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a cheapadh. Beidh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach don Bhord agus glacfaidh an Bord freagracht as feidhmíocht an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin a mheasúnú.

Táim den tuairim dhaingean gurb é an toradh a bheidh ar Bhord láidir, a mbeidh Cathaoirleach láidir aige, a cheapadh ná go gcinnteofar rialachas láidir FSS.”

Tá sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh ar an bpost ar fáil ag www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/85475.htm

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Comhlacht reachtúil a thagann faoi choimirce na Roinne Sláinte is ea Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), agus é de dhualgas uirthi raon leathan seirbhísí sláinte agus sóisialta a sholáthar. Beidh buiséad €14.5 billiún ag FSS sa bhliain 2018. Oibríonn níos mó ná 110,000 duine, mar choibhéis lánaimseartha, sa tseirbhís sláinte phoiblí agus is í an fostóir is mó sa tír. Tá FSS ar cheann de na comhlachtaí poiblí is tábhachtaí sa Stát, agus ról ríthábhachtach aige i bhfreastal ar riachtanais sláinte an daonra agus i bhfeabhas a chur ar an tsláinte daonra agus ar sheirbhísí sláinte, rud atá ar cheann de na huaillmhianta atá ag an Rialtas.

Is í Stiúrthóireacht a bhainistíonn na gníomhaíochtaí laistigh de FSS faoi láthair, ach tá an Rialtas den tuairim gurb é an toradh a bheidh ar struchtúr rialachais Bhoird a mbeidh inniúlachtaí láidre aige ar fud príomhréimsí ná go gcabhrófar go mór le rialachas FSS a neartú agus go neartófar an mhaoirseacht a dhéanfar ar FSS agus feidhmíocht FSS.  Beidh an Bord cuntasach don Aire as comhlíonadh a fheidhmeanna.

Áireofar iad seo a leanas leis na saincheisteanna tosaíochta don Chathaoirleach agus don Bhord nua:
•        córas éifeachtach bainistíochta feidhmíochta agus cuntasachta a fhorbairt agus a chur chun feidhme in FSS
•        plean a chur le chéile le haghaidh iontaoibh agus muinín an phobail a mhéadú as FSS agus as an tseirbhís sláinte i gcoitinne
•        a chinntiú go dtacóidh FSS go hiomlán le clár athchóirithe sláinte an Rialtais, mar a leagfar amach i bPlean Cur Chun Feidhme Sláintecare, agus le cur chun feidhme an chláir sin.