Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Lynch roimh Chomóradh 25 Bliana Lá Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Dhaoine Scothaosta agus roimh an tSeachtain um Aosú Dearfach in Éirinn

Is é Déardaoin an 1 Deireadh Fómhair 2015 Comóradh 25 Bliana Lá Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Dhaoine Scothaosta, rud atá ar comhthráth leis an tSeachtain Náisiúnta um Aosú Dearfach in Éirinn.

Tá an domhan faoi réir athruithe suntasacha déimeagrafacha faoi láthair – is faide saol daoine anois ná riamh.  Tosca taobh thiar de sin is ea cúram sláinte níos fearr, cothú níos fearr agus feasacht níos fearr ar an dóigh a mbímid ag bainistiú ár sláinte féin, agus ba cheart iad sin ar fad a cheiliúradh.

Ní hé amháin go gcruthaíonn daonra atá ag aosú an iliomad deiseanna i dtaca leis an méid ollmhór a chuireann daoine scothaosta leis an tsochaí, níl aon amhras ann go ngabhann dúshláin leis sin freisin. Creideann an Rialtas seo gur féidir na dúshláin sin a shárú agus na deiseanna sin a fhorbairt trí phleanáil a dhéanamh anois chun a chinntiú gur sochaí aoisbháúil a bheidh i sochaí na hÉireann amach anseo.  San am atá thart, ba le saincheisteanna sláinte agus cúraim shóisialta a bhain formhór na mbeartas maidir le daoine scothaosta. Leagtar béim sa Straitéis um Aosú Dearfach ar an bhfíric nach saincheist sláinte amháin atá in aosú agus go dteastaíonn freagairt ar fud an Rialtais ar fad chun aghaidh a thabhairt ar an raon leathan tosca sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ar féidir leo tionchar dearfach a imirt ar fholláine ár saoránach scothaosta uile. Léirítear sa Straitéis an tiomantas láidir polaitiúil atá ann do thús áite a thabhairt do shaincheisteanna daoine scothaosta freisin.

Is é is aidhm do na hathchóirithe sláinte atá á gcur chun feidhme ag an Rialtas a chinntiú go bhfaigheann gach duine a dteastaíonn cúram uathu, daoine scothaosta ina measc, cúram agus cóireáil atá sábháilte, tráthúil agus éifeachtach agus go soláthraítear an cúram agus an chóireáil sin ar bhealach atá chomh simplí agus is féidir agus atá chomh gar don bhaile agus is féidir.

Deir daoine scothaosta i gcónaí gur mian leo fanacht ina dtithe agus ina bpobal féin a fhad is féidir.  Is é an beartas atá againn in Éirinn tús áite a thabhairt do na daoine sin a chumasú déanamh amhlaidh agus a chinntiú go mbíonn cúram cónaithe cuí ar fáil nuair a theastaíonn.

Sa bhliain 2013, d’fhoilsigh an Roinn Sláinte an creat Éire Shláintiúil, áit a leagtar amach fís chun sláinte agus folláine phobal iomlán na hÉireann a fheabhsú. Dírítear ann go príomha ar chosc agus ar dhaoine a choinneáil sláinte ar feadh tréimhse níos faide.

Dúirt Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte ag an Roinn Sláinte, “Ní bhaineann aosú le daoine scothaosta amháin – bíonn gach duine ag aosú ag an am céanna. Níl aon difríocht ann idir daoine scothaosta agus daoine eile agus níor cheart féachaint orthu riamh mar ualach. An fhíric go mbíonn daoine ag maireachtáil níos faide ná riamh, tá sí ar cheann de na móréachtaí atá déanta againn riamh agus ba cheart í a cheiliúradh. Tá dúshláin ann, ar ndóigh. Mar sin féin, tá dúshláin ann freisin maidir le freastal ar riachtanais daoine ag gach céim den saol, is cuma cé acu a bhaineann siad sin le hoideachas do leanaí agus do dhaoine óga, le cúram leanaí do theaghlaigh óga, nó le tacaí do dhaoine scothaosta. Tá rannchuidiú ollmhór déanta ag daoine scothaosta maidir lenár sochaí le linn a saoil agus is gá meas a thabhairt dóibh mar bhaill iomlána den tsochaí”.

CRÍOCH