Uncategorized

Cuireann an tAire Ó Ríordáin fáilte roimh sheoladh na Tuarascála ar Dhrugaí san Eoraip 2015: treochtaí agus forbairtí

Chuir Aodhán Ó Ríordáin TD, an tAire Stáit le freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí, fáilte inniu (4 Meitheamh 2015) roimh fhoilsiú na Tuarascála ar Dhrugaí san Eoraip 2015.

Is ionann an tuarascáil, ar chuir an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA) le chéile í, agus an 20ú hanailís bhliantúil ar staid na ndrugaí san Eoraip. Cuimsítear sa tuarascáil forbhreathnú cuimsitheach ar fhadhb na ndrugaí san Eoraip agus ar na bearta atá á ndéanamh chun dul i ngleic léi. Tá an tuarascáil an-luachmhar don lucht déanta beartas agus reachtaíochta san AE maidir le straitéisí a fhorbairt chun dul i ngleic leis an bhfeiniméan agus maidir le measúnú a dhéanamh ar a éifeachtaí atá na cineálacha cur chuige reatha.  Mar sin féin, bhíothas cúramach agus comparáidí á ndéanamh idir na tíortha mar gheall ar na hamlínte éagsúla atá i gceist agus, i gcásanna áirithe, mar gheall ar cháilíocht éagsúil na sonraí ó na Ballstáit ar a bhfuil an tuarascáil bunaithe.

Ag fáiltiú dó roimh an gcomhar ar leibhéal Eorpach a chabhraigh leis an tuarascáil a chur le chéile, dúirt an tAire Ó Ríordáin, “Tarraingítear aird sa tuarascáil ar chineál éabhlóideach an fheiniméin dhomhanda drugaí agus ar luas an athraithe thar an bhfiche bliain seo a chuaigh thart.  Cosúil le tíortha eile san Eoraip, tá mórdhúshláin roimh Éirinn mar gheall ar theacht chun cinn agus leathadh tapa substaintí nua sícighníomhacha, cineál athraitheach an mhargaidh hearóine, daonra na n-úsáideoirí hearóine atá ag dul in aois agus an éileamh méadaithe ar chóireáil do dhaoine ag a bhfuil fadhbanna a bhaineann le cannabas.”

“Agus sinn ag cur tús leis an bpróiseas chun Straitéis Náisiúnta Drugaí atá nua a fhorbairt in Éirinn, tabharfaidh an fhaisnéis sa tuarascáil seo deis dúinn tuilleadh eolais a ghnóthú faoi na nithe a n-éiríonn leo i ndlínsí eile agus faoi na cineálacha cur chuige fianaisebhunaithe a d’fhéadfaí a bhreithniú i gcás na hÉireann”.

“Na hailt idirghníomhacha ar líne a ghabhann leis an tuarascáil agus ina dtugtar léargas ar shaincheisteanna sonracha ó thaobh drugaí de, beidh siad ríthábhachtach ina leith sin”, dúirt an tAire Ó Ríordáin mar fhocal scoir.

CRÍOCH

Acmhainn ríthábhachtach chun cabhrú leis an Eoraip cineál a fadhbanna drugaí a thuiscint agus freagairt ar bhealach níos fearr dóibh is ea faisnéis eolaíochtbhunaithe neamhspleách.  Ba ar an mbonn sin, agus de bharr an fheiniméin drugaí a bhíodh ag síorardú, a cuireadh an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA) ar bun i 1993.  Oirníodh é i Liospóin sa bhliain 1995 agus tá sé ar cheann de ghníomhaireachtaí díláraithe an AE.

Foilseoidh an EMCDDA an tuarascáil ar dhrugaí san Eoraip 2015: treochtaí agus forbairtí inniu. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a chuir Ballstáit an AE agus an Tuirc agus an Iorua, ar tíortha is iarrthóirí iad, ar fáil don EMCDDA i bhfoirm tuarascálacha náisiúnta agus aighneachtaí sonraí náisiúnta. Is é cuspóir na tuarascála forbhreathnú agus achoimre a chur ar fáil ar staid na ndrugaí san Eoraip agus ar fhreagairtí na hEorpa don staid sin.

Is é an Bord Taighde Sláinte a sholáthraíonn an fhaisnéis a bhaineann le hÉirinn do thuarascáil an EMCDDA.