Preasráitis

Cuireann an tAire Daly fáilte roimh fhoilsiú na tuarascála maidir leis an Athbhreithniú Fianaise ar Fhís don Athrú agus roimh cheapadh an Chathaoirligh ar an nGrúpa Maoirseachta

Chuir Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, fáilte inniu roimh fhoilsiú na tuarascála maidir leis an Athbhreithniú Fianaise ar Fhís don Athrú. Chuir sé fáilte freisin roimh cheapadh an Uas. Hugh Kane chuig an ról mar Chathaoirleach ar an nGrúpa Maoirseachta, rud a bhfuil sé de dhualgas air maoirseacht a dhéanamh ar na chéad chéimeanna eile den athbhreithniú.

Dúirt an tAire Daly, “Clocha míle tábhachtacha is ea foilsiú na tuarascála seo agus ceapadh an Uas. Hugh Kane mar Chathaoirleach ar an nGrúpa Maoirseachta. Tá siad mar fhianaise ar an tiomantas leanúnach atá ag an Rialtas seo dár mbeartas meabhairshláinte a fheabhsú agus dá chinntiú go mbeidh aon chinntí agus aon fhorbairtí ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta. Doiciméad forásach ba ea Fís don Athrú nuair a tugadh isteach den chéad uair é. Cé go bhfuil an-mheas air go fóill, is gá dúinn leanúint le féachaint romhainn má táimid chun an tacaíocht is éifeachtaí a thabhairt dóibh sin óna dteastaíonn í.

Tháinig téarma 10 mbliana an doiciméid Fís don Athrú chun deiridh sa bhliain 2016 agus táthar ag ullmhú don bheartas a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta ó thús na bliana seo caite.  I mí Mheán Fómhair 2016, coimisiúnaíodh WRC Consultants chun tabhairt faoi athbhreithniú seachtrach fianaise agus faoi shain-athbhreithniú seachtrach chun cinneadh a dhéanamh ar na paraiméadair maidir le Fís don Athrú a athnuachan. Críochnaíodh an t-athbhreithniú sin an 17 Feabhra 2017. Soláthraítear ann fianaise chun cinneadh a dhéanamh ar an treo beartais maidir le Fís don Athrú a athnuachan, agus aird á tabhairt ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta agus ar an eispéireas ar an mbeartas reatha a chur chun feidhme. Pléitear leis na príomhthopaicí seo a leanas sa tuarascáil:

  • Cúrsaí, Beartas agus Seirbhísí Meabhairshláinte in Éirinn inniu
  • Tús áite a thabhairt do Mheabhairshláinte mar mhór-Shaincheist Shochaíoch
  • Cosc Príomhúil agus Meabhairshláinte Dhearfach
  • Téarnamh, Cuimsiú Sóisialta agus Maireachtáil go Maith le Meabhairghalar
  • Soláthar Cúram Meabhairshláinte
  • Rialachas agus Maoiniú an Chórais Mheabhairshláinte

Chuir an tAire Daly fáilte roimh cheapadh an Uas. Hugh Kane mar Chathaoirleach ar an nGrúpa Maoirseachta freisin. Déanfaidh an Grúpa sin maoirseacht ar an obair chun beartas nua meabhairshláinte a fhorbairt, ar obair í a bheidh bunaithe ar thoradh an tsain-athbhreithnithe. Tá an tUas. Kane ag obair i seirbhísí sóisialta pearsanta le níos mó ná 40 bliain anuas. D’oibrigh sé roimhe seo d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus don Choimisiún Meabhair-Shláinte. Níos déanaí fós, bhí sé ina Stiúrthóir Oibríochtaí le Genio, eagraíocht fiontar sóisialta. Chuir sé le forbairt na straitéise Ceangal ar son na Beatha – an straitéis náisiúnta chun féinmharú a laghdú in Éirinn 2015-2020 – mar chomhalta den Ghrúpa Maoirseachta Pleanála Straitéisí freisin. Ceapfar tuilleadh comhaltaí den Ghrúpa Maoirseachta sna seachtainí atá romhainn. Rachfar i gcomhairle le príomh-gheallsealbhóirí mar chuid den phróiseas athbhreithnithe beartais freisin.

Athbhreithniú Fianaise chun Bonn Eolais a Chur faoi na Paraiméadair maidir le Fís don Athrú a Athnuachan