Preasráitis

Bunaítear Fiosrúchán Scópála ar an gClár Scagthástála CervicalCheck agus ceaptar an Dr Gabriel Scally chun é a threorú

D’aontaigh an Chomh-aireacht inniu (Dé Máirt) go mbunófaí Fiosrúchán Scópála ar na saincheisteanna a tháinig aníos le déanaí maidir leis an gClár Scagthástála CervicalCheck. Ceapadh an Dr Gabriel Scally chun an Fiosrúchán Scópála a dhéanamh. Tabharfaidh an Dr Scally tuairisc don Aire Sláinte faoi dheireadh na míosa seo chugainn, áit a leagfar a fhionnachtana amach.

D’iarr an Dr Scally cabhair ón Dr Karin Denton le haghaidh an t-athbhreithniú sin a dhéanamh. Tá an Dr Denton ina Lia Comhairleach i bPaiteolaíocht Cheallach, Iontaobhas na Seirbhíse Náisiúnta Sláinte, North Bristol, agus d’oibrigh sí roimhe sin mar Cheann Réigiúnach um Dhearbhú Cáilíochta Scagthástála i Sláinte Phoiblí Shasana.

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte: “Thug mé gealltanas go mbainfí tairbhe éigin as an gcás seo agus is amhlaidh gur aontaigh an Chomh-aireacht inniu go mbunófaí Fiosrúchán Scópála ar na saincheisteanna a tháinig aníos le déanaí maidir leis an gClár Scagthástála CervicalCheck. Ní mór dúinn na fíricí a scrúdú agus freagraí a fháil go tapa do mhná Éireannacha, agus sainaithint á déanamh againn ar shaincheisteanna a bhféadfadh go mbeadh imscrúdú reachtúil iomlán ag teastáil ina leith.

Tá an-taithí ar athbhreithnithe den chineál sin a dhéanamh ag an Dr Gabriel Scally, a ceapadh chun an Fiosrúchán Scópála a dhéanamh. Bhí gairm chéimiúil aige mar dhochtúir agus comhairleoir sinsearach sláinte poiblí le Roinn Sláinte na Ríochta Aontaithe agus leis an tSeirbhís Náisiúnta Sláinte. Faoi láthair, tá sé ar an Uachtarán ar an rannóg Eipidéimeolaíochta agus Sláinte Poiblí de Chumann Ríoga na Míochaine agus ina Ollamh le Sláinte Phoiblí in Ollscoil Iarthar Shasana agus in Ollscoil Bristol freisin.

Bhain an Dr Scally Éire amach inniu agus tosóidh sé a chuid oibre lom láithreach. Tabharfaidh sé tuairisc faoi dheireadh na míosa seo chugainn, áit a leagfar a fhionnachtana amach.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt an athuair don obair dhícheallach atá déanta ag Vicky Phelan. Chuir mé ar an eolas í faoi na forbairtí sin. Tuigim freisin gur labhair an Dr Scally léi cheana féin agus go mbuailfidh sé léi ar ball.

Ghlac mé páirt i bplé traspháirtí ar an bhFiosrúchán seo. Trí na saincheisteanna a tharraing na páirtithe go léir anuas a léiriú, is an-chuimsitheach atá na Téarmaí Tagartha. Cuirfear an t-ionchur sin ó áiteanna ar fud an réimse polaitíochta in iúl don Dr Scally chun eolas a dhéanamh dá chuid oibre.

Déanfar scrúdú neamhspleách san fhiosrúchán ar na fíricí, lena n-áirítear sonraí faoin neamhnochtadh d’othair maidir le hiniúchtaí cliniciúla CervicalCheck, agus ar bhainistíocht agus eolas na bpáirtithe éagsúla, lena n-áirítear Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Roinn Sláinte. Déanfar scrúdú ann freisin ar an obair atá á déanamh ag na saotharlanna atá faoi chonradh ag CervicalCheck maidir le lorg tairiscintí, conraitheoireacht agus oibriú, i measc nithe eile.

Ar leithligh ón obair sin, déanfar athbhreithniú painéil saineolaithe idirnáisiúnta, rud a mbeidh Coláiste Ríoga na gCnáimhseoirí agus na nGínéiceolaithe agus an Cumann Briotanach um Cholpascópacht agus Paiteolaíocht Cheirbheacsach ina bhun. Athbhreithneofar lena linn torthaí tástálacha scagtha na mban go léir a bhfuil ailse cheirbheacs tagtha orthu agus atá ag glacadh páirt sa chlár scagthástála ón uair a bunaíodh é i leith. Is é an toradh a bheidh air sin go dtabharfar dearbhú cliniciúil neamhspleách do mhná faoi uainiú a ndiagnóise agus faoi aon saincheisteanna a bhaineann lena gcóireáil agus lena dtoradh.

Baineann ríthábhacht leis an dá shnáithe imscrúdaithe sin ar na bealaí seo: deimhnítear na fíricí leo ar an gcéad dul síos, déantar amach leo cén ghníomhaíocht a theastaíonn chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna ar an dara dul síos, agus, ar an tríú dul síos, baintear leas astu chun an iontaoibh agus an mhuinín atá ag mná as CervicalCheck a thabhairt ar ais.

Chuir mé in iúl don Chomh-aireacht inniu freisin go bhfuil sé beartaithe agam bord nua FSS a cheapadh agus reachtaíocht a thabhairt isteach chun déanamh amhlaidh. Ina theannta sin, chuir mé faoi bhráid na Comh-aireachta mo phleananna faoi nochtadh oscailte éigeantach.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Téarmaí Tagartha an Fhiosrúcháin Scópála

a. na fíricí a scrúdú, lena n-áirítear sonraí maidir leo seo:

i. Neamhnochtadh faisnéise do Vicky Phelan maidir le hiniúchadh cliniciúil cáis chaighdeánaigh CervicalCheck a rinneadh tar éis na diagnóise ailse ceirbheacs a tugadh di i mí Iúil 2014;

ii. An cleachtas um neamhnochtadh d’othair maidir le hiniúchtaí cliniciúla cáis chaighdeánaigh Cervical Check, ar cleachtas fairsing é, de réir gach cosúlachta;

iii. Bainistíocht agus leibhéal eolais na bpáirtithe éagsúla, lena n-áirítear FSS, an Roinn Sláinte nó údaráis phoiblí agus aon soláthraí seirbhíse ábhartha, ach gan a bheith teoranta dóibh, ar na nithe seo:

1. cás Vicky Phelan

2. aon chásanna eile a bhaineann le CervicalCheck

3. saincheisteanna a bhaineann le neamhnochtadh na dtorthaí ar iniúchtaí cliniciúla

iv. An tslí a ndearnadh na fíricí ábhartha a chomhroinnt, a ghéarú, a thuairisciú agus a chur in iúl, agus na modhanna a rinneadh amhlaidh;

b. dul i dteagmháil go díreach le Vicky Phelan agus le haon mhná eile a ndeachthas i bhfeidhm orthu nó an neasghaol leo, ar daoine iad a bhféadfadh gur mhaith leo a dtuairimí a chur in iúl;

c. scrúdú a dhéanamh ar gach gné de CervicalCheck;

d. scrúdú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a chuireann CervicalCheck ar fáil do na daoine sin a fhaigheann seirbhís uaidh;

e. a scrúdú cén fáth nár chuir CervicalCheck beartas nochta oscailte chun feidhme;

f. scrúdú a dhéanamh ar na socruithe lorg tairiscintí, conraitheoireachta, oibriúcháin agus coinbhleacht leasa, ar fhaisnéis feidhmíochta agus bainistíocht feidhmíochta, ar chreidiúnú, agus ar dhearbhú cáilíochta ar sheirbhísí saotharlainne cíteolaíochta ar conradh ag CervicalCheck ó thionscnamh an chláir i leith;

g. scrúdú a dhéanamh ar na cláir scagthástála eile a n-oibríonn an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála iad, go háirithe maidir le dearbhú cáilíochta agus iniúchóireacht chliniciúil, nochtadh oscailte agus rialachas;

h. gnéithe eile a chur ar áireamh má shainaithnítear iad, lena n-áirítear trí theagmháil le geallsealbhóirí;

i. solúbthacht a bheith aige tuarascálacha discréideacha nó fionnachtana discréideacha a eisiúint ar nithe ar leith má bhíonn sé in ann déanamh amhlaidh agus tuairisc ar an dul chun cinn a thabhairt sa chéad seachtain de mhí an Mheithimh;

j. tuairisc a thabhairt don Aire Sláinte faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2018 ina leagfar amach na saincheisteanna agus na moltaí a bhfuil aghaidh le tabhairt orthu trí bhíthin Coimisiún Imscrúdaithe, rud a fhéadfaidh cur chuige modúlach a ghlacadh, i dteannta moltaí a bhfuil mar aidhm leo aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna eile trí mhodhanna eile a mheastar a bheith cuí.

Sonraí beathaisnéiseacha don Dr Gabriel Scally
Rugadh agus tógadh Gabriel Scally i mBéal Feirste. Faoi láthair, tá sé ar an Uachtarán ar an rannóg Eipidéimeolaíochta agus Sláinte Poiblí de Chumann Ríoga na Míochaine agus tá sé ar an gCathaoirleach ar Chumann na hIthreach.
Rinne Gabriel staidéar ar mhíochaine in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Rinne sé speisialtóireacht sa chleachtas ginearálta agus sa tsláinte phoiblí ina dhiaidh sin. Idir an bhliain 1989 agus an bhliain 1993, bhí sé ar an bPríomhoifigeach Leighis agus ar an Stiúrthóir Sláinte Poiblí do Bhord Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta an Oirthir i dTuaisceart Éireann. Ar a chuid éachtaí i dTuaisceart Éireann bhí bunú sheirbhís sláinte gnéasaí daoine óga Brook Advisory, rud ar cuireadh ina aghaidh go mór.
Idir an bhliain 1993 agus an bhliain 2012, bhí sé ina Stiúrthóir Réigiúnach Sláinte Poiblí i Sasana. Ar feadh an chuid is mó den tréimhse sin, d’oibrigh sé sa tSeirbhís Náisiúnta Sláinte agus sa Roinn Sláinte, ag déileáil le hIardheisceart Shasana. Le linn na tréimhse sin, dhéileáil an Dr Scally le roinnt clistí ardphróifíle seirbhíse cliniciúla, lenar áiríodh scagthástáil cíoch in Exeter agus paiteolaíocht in Swindon. Anuas air sin, bhí sé i gceannas ar athbhreithniú na Seirbhíse Náisiúnta Sláinte ar an gcoimisiúnú cúraim agus cóireála d’othair in Winterbourne View, áit a ndearnadh mí-úsáid thromchúiseach d’othair. Chabhraigh an Dr Scally leis an Northern Ireland Inquiry into Hyponatraemia Related Death mar fhinné saineolaíoch agus mar chomhairleoir don Bhreitheamh O’Hara, an Cathaoirleach, le linn don Bhreitheamh an tuarascáil uaidh a ullmhú. Foilsíodh an tuarascáil i mí Eanáir 2018.
Faoi láthair, tá an Dr Scally ina Ollamh ar cuairt le Sláinte Phoiblí in Ollscoil Iarthar Shasana agus in Ollscoil Bristol. Ba mar Stiúrthóir ar Ionad Comhoibrithe na hEagraíochta Domhanda Sláinte um Thimpeallachtaí Uirbeacha Sláinte in Ollscoil Iarthar Shasana a bhí an ról acadúil ba dhéanaí a bhí aige. Tá sé i gceannas ar thionscadal taighde atá á chistiú ag Wellcome Trust ar an tábhacht a leagtar faoi láthair ar bhreithniúcháin sláinte agus lonnaíochtaí uirbeacha á bpleanáil.