Tionscadail Taispeána

Tá raon de thionscadail taispeána ar bun ar fud na tíre mar chruthúnas coincheapa agus úsáidfear iad sa phróiseas breithmheasa beartais a sonraíodh san Athbhreithniú Luach ar Airgead a bheith ina gharsprioc bhunriachtach thionscadail. Thug Iontaobhas Genio, ar eagraíocht neamhbhrabúis é, deontas i gcabhair do phas beag níos mó ná 100 ceann de na tionscadail taispeána sin (agus maoiniú curtha ar fáil ag FSS) agus cuirfidh siad go mór leis an trasdul chuig an múnla nua ina bhfuil tacaí dírithe ar an duine. Spriocdhíríodh na deontais ar na réimsí seo a leanas:

  • Tionscadail a bhogann daoine amach as cúram in institiúid nó a choinníonn daoine amuigh as cúram in institiúid chun tacú leo maireachtáil a neamhspleáiche is féidir sa phobal, rud a chuirfidh deireadh le cúram in institiúid;
  • Comhtháthú gníomhach na ndaoine faoi mhíchumas isteach in obair phríomhshrutha, in oideachas tríú leibhéal agus i ngníomhaíochtaí fóillíochta;
  • Bearta a neartóidh agus a fhorbróidh líonra tacaíochta ina dtairgeann teaghlach, cairde agus comharsana faoiseamh malartach;
  • Daoine faoi mhíchumas a chumhachtú d’fhonn smacht a fháil ar a saol féin agus abhcóideacht straitéiseach a neartú, go háirithe thar ceann daoine faoi mhíchumas.

Anuas ar na tionscadail atá á maoiniú ag FSS trí Genio, tá Cónaidhm Náisiúnta na gComhaltaí Deonacha ag obair le soláthraithe seirbhísí trí na tionscnaimh Next Steps agus Immersion chun tacú le tionscadail taispeána agus le foghlaim chomhroinnte i leith an mhúnla um thacaí dírithe ar an duine.