Teicneolaíocht Faisnéise (TF) Inmheánach agus Sheachtrach

Cé Sinn

Cuirimid seirbhísí Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) ar fáil don Roinn, lena n-áirítear bainistíocht bhonneagair; cláir forbartha feidhmchlár; forbairt ghréasáin; soláthar agus slándáil TFC. Tá an tAonad freagrach as forbairtí agus as beartas TFC sna mórsheirbhísí sláinte freisin.

Céard a Dhéanaimid

Tá na nithe seo a leanas i measc na seirbhísí a chuirimid ar fáil:

  • Bonneagar TFC na Roinne a bhainistiú
  • Seirbhísí comhdaithe agus priontála a sholáthar
  • Freagracht as an bPlean Athshlánúcháin ó Thubaiste TFC      atá i bhfeidhm sa Roinn
  • Forbairt agus cothabháil feidhmchlár
  • Tacaíocht forbartha gréasáin
  • Slándáil Sonraí

Mar aon le bheith ag freastal ar na riachtanais TFC atá againn féin, is ar bhonn seirbhís chomhroinnte a sholáthraímid seirbhísí TFC don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus dá gníomhaireachtaí gaolmhara, d’Údarás Uchtála na hÉireann, d’Oifig an Ombudsman do Leanaí agus don Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh.

Teastaíonn cead na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó gach tionscadal nua TFC. Déantar measúnú riosca ar gach iarratas ar chead den sórt sin.

Agus sinn ag obair ar bhonn seachtrach, táimid ina nasc idir pobal TFC na hEarnála Sláinte agus rialú TFC an Rialtais Láir. Ina theannta sin, táimid ag obair go gníomhach ar an gclár oibre rShláinte a bhrú chun cinn.

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigeach Kevin   Conlon
Príomh-Oifigeach   Cúnta John   Dolan
Teileafón 01 – 635   4000
Facs 01 – 635   4001