Struchtúr na nGrúpaí Oibre

Tá príomhthosaíocht tugtha ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do mholtaí an athbhreithnithe luach ar airgead a fhorfheidhmiú sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta agus i bPlean Oibriúcháin na Rannóige Cúraim Shóisialta don bhliain 2014.  Tá an Plean Oibriúcháin ina bhonn do Phlean Oibre FSS maidir le moltaí an athbhreithnithe luach ar airgead a chur ar aghaidh sa bhliain 2014.

Tá roinnt grúpaí oibre ag tacú le forfheidhmiú an chláir athchóirithe, agus aird á tabhairt acu ar na sé réimse seo a leanas:

  • Múnla Seirbhísí agus Tacaí atá Dírithe ar an Duine Aonair – Pleanáil Straitéiseach
  • Múnla Seirbhísí agus Tacaí atá Dírithe ar an Duine Aonair – Forfheidhmiú, Maoirseacht agus Tacaíocht
  • Daoine faoi Mhíchumas agus Rannpháirtíocht Phobail
  • Cáilíocht agus Caighdeáin
  • Córais Bhainistíochta agus Faisnéise
  • Socruithe Rialachais agus Seirbhíse

Is iad an stiúrthóir tionscadail luach ar airgead agus an bainisteoir tionscadail luach ar airgead in FSS a thugann tuairisc go rialta don Ghrúpa Stiúrtha maidir le gach gné den Phlean Oibre.

Cuimsíonn struchtúr na ngrúpaí oibre grúpaí nuabhunaithe atá ag díriú ar phríomhthosaíochtaí agus grúpaí forfheidhmithe reatha cosúil leis an dá ghrúpa sin atá ag obair cheana féin laistigh den Chreat Forfheidhmithe uileghabhálach um Luach ar Airgead ar na mórthionscadail seo a leanas:

Cliceáil anseo chun lánsonraí a fháil ar na Grúpaí Oibre agus ar na Foghrúpaí de chuid FSS atá i gceist.