rShláinte

Teastaíonn uainn faisnéis éifeachtúil, chomhtháite agus thráthúil lenár gclár athchóirithe a chur chun feidhme.  Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh faisnéise agus ar chaighdeáin faisnéise, mar shampla ag an ÚFCS, beidh mórthionscnaimh straitéiseacha ag teastáil ó na sreafaí faisnéise ag leibhéal an othair atá riachtanach le haghaidh gnéithe den chlár athchóirithe a chur chun feidhme.

rShláinte

I mí na Nollag 2013, sheolamar ár straitéis rShláinte. Go bunúsach, ceanglaíonn rShláinte sonrú sonraí othar le teicneolaíocht mar chumasóir agus, dá bhrí sin, tugann sí réiteach níos leithne d’fhonn tacú le múnlaí cúraim chomhtháite. Áireofar lenár gcur chuige caidreamh a fhorbairt leis an tionscal TFC agus leis an saol acadúil agus oibriú lenár gcomhpháirtithe ar an Eoraip ar aon dul le Plean Gníomhaíochta rShláinte an AE 2012 – 2020, d’fhonn an cumas le haghaidh nuálaíochta agus feabhsú a uasmhéadú.

I mí na Bealtaine 2013, le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE, bhí Seachtain rShláinte againn.  Chuimsigh sí Comhdháil Ardleibhéil rShláinte a chomhreáchtáil an Coimisiún Eorpach, an Roinn Sláinte agus Comhdháil agus Taispeántas World of Health IT (WoHIT) a eagraíonn HIMSS Europe.

rShláinte Éireann

Tá rShláinte Éireann á bunú d’fhonn díriú ar chlár oibre rShláinte a chur chun cinn agus a chur chun feidhme. Ar na réimsí tosaíochta lena bhforbairt ar dtús tá rOideasú, atreoruithe agus sceidealú ar líne, Teileashláinte (go háirithe maidir le galar ainsealach a bhainistiú) agus forbairt na dtaifead achoimre othar.

Gné an-tábhachtach de na hathchóirithe sin is ea rialachas agus tá dea-rialachas á chur ar fáil againn tríd an mBille um Fhaisnéis Sláinte.  Chinneamar tosaíocht a thabhairt d’aitheantóir sláinte aonair a fhorbairt agus, dá bharr sin, d’fhoilsíomar an Bille um Aitheantóirí Sláinte.