Mol Nuálaíochta Sláinte

Tugann tionscnamh an Mhoil Nuálaíochta Sláinte deis ar leith don fhiontraíocht agus don chóras sláinte.  Tá acmhainn aige cabhrú le cuideachtaí cúram sláinte táirgí agus seirbhísí sláinte a sholáthar ar bhealach níos tapa trí rochtain a thabhairt dóibh ar an tseirbhís sláinte chun gur féidir leo táirgí a dheimhniú agus a fheabhsú de réir mar is cuí.  D’fhéadfadh sé cabhrú leis an gcóras sláinte dul i ngleic leis na fadhbanna atá roimhe maidir le feabhas a chur ar an dóigh a mbainistítear agus a gcóireáiltear riachtanais sláinte daoine trí theagmháil a éascú le cuideachtaí nuálacha a d’fhéadfadh na fadhbanna sin a réiteach.  Samhlaítear go dtacóidh an tionscnamh nua le nuálaíochtaí arna bhforbairt ag cleachtóirí cúram sláinte a ghlacadh agus a thráchtálú.

Cuireadh foireann tionscadail náisiúnta ar bun ar mhaithe leis an tionscnamh sin a bhrú chun cinn.  Cuimsíonn an fhoireann ionadaithe uathu seo a leanas: an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Fiontraíocht Éireann, GFT Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus Tionscadal Taispeántóra (an tOllamh John Higgins).  Tá an Fhoireann Tionscadail Náisiúnta faoi chathaoirleacht ag Dave Shanahan (a bhí ina Cheann Eolaíochtaí Beatha Domhanda ag GFT Éireann roimhe seo agus atá ina Cheann Tionscnamh Straitéiseach Sláinte ag Abbvie faoi láthair).

Is é grúpa stiúrtha áitiúil atá faoi chathaoirleacht ag an Ollamh John Higgins a dhéanann maoirseacht ar an Tionscadal (píolótach) Taispeántóra, rud a bunaíodh i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Bunaíodh an Taispeántóir chun samhail an mhoil a thástáil ar scála beag; tabharfaidh obair an Taispeántóra eolas don bhreithniú a dhéanfar ar Mhol Nuálaíochta Sláinte náisiúnta a bhunú.  Tá ceithre ospidéal páirteach sa Taispeántóir faoi láthair – is iad sin, Ospidéal Ollscoile Chorcaí, an Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria, Ospidéal Bon Secours, agus Ospidéal Ollscoile na Trócaire.

Tá oibriú an Tionscadail Taispeántóra á thacú ag tacaíocht airgeadais ó leithdháileadh Vóta na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus ag tacaíocht i gcomhchineál ón gcóras sláinte.  Go deimhin, measadh gur bhain ríthábhacht le rannpháirtíocht an chórais sláinte maidir le hobair an Taispeántóra a chur ar aghaidh go dtí seo.

Le linn na bliana 2013, leanadh de bheith ag obair chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an Tionscadail Taispeántóra agus chun breithniú a dhéanamh ar Mhol Nuálaíochta Sláinte náisiúnta a bhunú, etc. Is ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta (RPFN) – www.djei.ie – atá tuilleadh sonraí ar ghníomhartha a cuireadh ar aghaidh in 2013 mar chuid den Phlean Gníomhaíochta do 2013.

Tá dea-dhul chun cinn á dhéanamh ar an Taispeántóir (píolótach).  Tá an tionscnamh ag dul i neart, agus d’fhógair an Taispeántóir dara glao ar thograí i mí na Nollag 2013.  Tá iarratais a fuarthas á scrúdú ag an Taispeántóir faoi láthair.

Tiocfaidh na tograí a roghnófar lena n-úsáid leis an Taispeántóir sna sála ar obair atá á déanamh cheana féin le sé thionscadal thosaigh.   Is iad seo a leanas na sé thionscadal thosaigh (a roghnaíodh in 2012) –

 • Abtran (córas leictreonach atreoruithe do dhochtúirí ginearálta)
 • Arann Healthcare (steiriliú trealaimh)
 • Helix Health (seirbhís leictreonach oidis)
 • Radisens Diagnostics (a chuireann ar chumas dochtúirí ginearálta tástálacha fola a phróiseáil go díreach)
 • Rigney Dolphin (clár iarchúraim ar an teileafón d’othair scaoilte)
 • Sláinte Healthcare (timpeallacht chliniciúil gan pháipéar)

Leagtar amach i bPlean Gníomhaíochta do Phoist 2014 ón Rialtas atá gníomhartha sonracha a dtabharfar fúthu in 2014 chun Mol Nuálaíochta Sláinte Náisiúnta a bhunú.  Is iad seo a leanas na Gníomhartha sin –

 • Rannpháirtithe a mheasúnú agus a roghnú don chéad bhabhta eile tionscadal do Thaispeántóir Chorcaí, iad bunaithe ar ghlao ar thograí – Ráithe 1
 • Tuarascáil don Choiste Comh-Aireachta um Shláinte maidir le dul chun cinn an Tionscadail Taispeántóra agus maidir le breithniú na Foirne Tionscadail Náisiúnta ar an Mol Nuálaíochta Sláinte Náisiúnta – Ráithe 2
 • Measúnacht sheachtrach a bhainistiú ar Thionscadal Taispeántóra Chorcaí – Ráithe 2
  Na socruithe is fearr agus is féidir a chomhaontú maidir le Mol Nuálaíochta Sláinte Náisiúnta a bhunú, bunaithe ar an méid a foghlaimíodh ó Thionscadal Taispeántóra Chorcaigh agus ar an measúnacht a rinneadh air – Ráithe 2
  Tograí a ullmhú le haghaidh bhreithniú an Rialtais, tograí ina leagtar amach na chéad chéimeanna eile a theastaíonn chun Mol Nuálaíochta Sláinte Náisiúnta a bhunú – Ráithe 2