Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2016

I gComhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington), leagtar amach na bearta maidir le táirgiúlacht, le baint costais agus le hathchóiriú. I dteannta a chéile, déanfaidh siad na laghduithe spriocdhírithe bille pá de €1 billiún ar an gcostas ar an mbille pá agus pinsean a bhaint amach thar na trí bliana ó 2013 go 2015.

Le Comhaontú Bhóthar Haddington, soláthraítear cumasóirí agus forálacha suntasacha chun coigiltí a bhaint amach agus an bonn costais iomlán sa soláthar seirbhísí sláinte a laghdú i gcomhthéacs athchóiriú agus atheagrú leanúnach na seirbhísí sláinte.

Áirítear lenár dtosaíochtaí:

  • athbhreithniúcháin chórasacha ar uainchláir, ar an meascán scileanna agus ar leibhéil soláthar foirne;
  • úsáid mhéadaithe a bhaint as ath-imlonnú;
  • tuilleadh méadúithe ar tháirgiúlacht, agus;
  • díriú ar leith ar neamhláithreacht a laghdú.

Tá an Rialtas tiomanta do phróiseas comhairliúcháin agus comhoibrithe le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear baill foirne na seirbhíse sláinte agus a gcomhlachtaí ionadaíochta, maidir le cur chun feidhme de réir mar a oibrítear trí na sonraí praiticiúla a bhaineann le hathchóiriú a chur chun feidhme.

Bainfidh FSS úsáid as Comhaontú Bhóthar Haddington d’fhonn cur ar chumas na seirbhíse sláinte athrú ar bhealaí a chosnaíonn leibhéil seirbhíse a oiread is féidir, i gcomhthéacs laghduithe airgeadais agus soláthar foirne.

Braitheann an soláthar cúram sláinte ardchaighdeáin go mór ar cháilíocht na ndaoine sin i róil líne tosaigh agus ar chumas na ndaoine a bhfuil sé mar dhualgas acu na seirbhísí a threorú agus a bhainistiú.  Tá Clár Bainistíochta Comharbais curtha ar bun ag FSS cheana. Tá sé beartaithe go dtabharfaidh sé aghaidh ar riachtanais chomharbais a d’fhéadfadh teacht aníos sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma araon ag leibhéal an lucht ardbhainistíochta agus go dtáirgfidh sé bainisteoirí an-fhorbartha agus cumasacha don earnáil sláinte.

Ní mór an cur chuige seo a fhorbairt tuilleadh d’fhonn creat straitéiseach ceannaireachta, rialachais agus forbartha a chruthú a chinntíonn go soláthraítear seirbhísí ar bhealach cost-éifeachtúil, go bhfuil siad sábháilte agus ar ardchaighdeán agus go mbainistítear iad agus na caighdeáin is airde rialachais á gcomhlíonadh.