Athbhreithniú Straitéiseach ar chonairí oiliúna agus gairme do dhochtúirí

Cúlra

I mí Iúil 2013, d’fhógair James Reilly TD, an tAire Sláinte, go mbunófaí Grúpa Oibre a ndéanfadh an tOllamh Brian MacCraith, Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, cathaoirleacht air chun tabhairt faoi Athbhreithniú Straitéiseach ar chonairí oiliúna agus gairme do dhochtúirí d’fhonn na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • coinneáil céimithe sa chóras sláinte poiblí a fheabhsú;
 • pleanáil le haghaidh riachtanais seirbhíse sa todhchaí;
 • an leas is mó a bhaint amach as infheistíocht in oideachas agus oiliúint mhíochaine.

Léigh na téarmaí tagartha don Athbhreithniú Straitéiseach

D’iarr an tAire ar an nGrúpa tuarascáil eatramhach a chur isteach ag deireadh mhí na Samhna 2013 (Céim a hAon) agus tuarascáil deiridh a chur isteach faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2014 (Céim a Dó).

Céim a hAon (Meán Fómhair-Nollaig 2013)

Ba iad seo na comhaltaí den Ghrúpa Oibre do Chéim a hAon:

 • An tOll. Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (Cathaoirleach);
 • Oonagh Buckley, Rúnaí Cúnta, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;
 • Leo Kearns, Ceann Náisiúnta as Bunathrú chun Feabhais agus Athrú, an Grúpa um Athchóiriú Córais, FSS;
 • An tOll. Eilis McGovern, Stiúrthóir na gClár Náisiúnta um Oideachas Míochaine, an tAonad Oideachais agus Oiliúna Míochaine, FSS
 • Frances Spillane, Rúnaí Cúnta, an Roinn Sláinte;
 • An Dr Barry White, Haemaiteolaí Comhairleach, Ospidéal San Séamas.

Thosaigh an Grúpa Oibre a bhreithniúcháin i mí Mheán Fómhair 2013 agus, tar éis próiseas comhairliúcháin le príomhpháirtithe leasmhara i mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna 2013, chuir sé tuarascáil eatramhach ar fáil don Aire go luath i mí na Nollag 2013. Dhírigh an tuarascáil go príomha ar thuairimí na bpáirtithe leasmhara a fháil maidir leis na Téarmaí Tagartha don Athbhreithniú. Ina theannta sin, cuireadh san áireamh inti roinnt moltaí eatramhacha a bhain le saincheisteanna mar a bhféadfaí dul chun cinn a dhéanamh nó mar a bhféadfaí tacú le dul chun cinn sa ghearrthéarma.

Léigh an tuarascáil eatramhach.

Céim a Dó (Eanáir-Meitheamh 2014)

Thosaigh an Grúpa Oibre ag ullmhú do Chéim a Dó i mí Eanáir 2014.  Agus aird á tabhairt aige ar na téarmaí tagartha, thug an Grúpa tosaíocht d’obair ar struchtúir ghairme agus ar chonairí gairme tar éis oiliúna d’fhonn tuairisciú faoi na saincheisteanna sin faoi dheireadh mhí an Mhárta 2014.  Déanfar dul chun cinn ar shaincheisteanna amhail pleanáil straitéiseach an lucht saothair agus tacaí meantóireachta go comhuaineach, agus cuirfear tuarascáil deiridh isteach faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2014.

Tá líon na gcomhaltaí den Ghrúpa á mhéadú do Chéim a Dó d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna uile a chuimsithí is féidir. Leagtar amach thíos é:

 • An tOll. Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (Cathaoirleach);
 • Oonagh Buckley, Rúnaí Cúnta, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;
 • An Dr Áine Carroll, Stiúrthóir na gClár Cliniciúil, FSS;
 • An Dr Philip Crowley, Stiúrthóir, Cáilíocht agus Sábháilteacht Othar, FSS;
 • Eunan Friel, Rúnaí, Fóram Comhlachtaí Oiliúna Liachta Iarchéime na hÉireann;
 • An Dr Colm Henry, Ceann Náisiúnta, Clár na Stiúrthóirí Cliniciúla, FSS;
 • An Dr Tony Holahan, an Príomh-Oifigeach Míochaine, an Roinn Sláinte;
 • Leo Kearns, Ceann Náisiúnta as Bunathrú chun Feabhais agus Athrú, an Grúpa um Athchóiriú Córais, FSS;
 • An tOll. Eilis McGovern, Stiúrthóir na gClár Náisiúnta um Oideachas Míochaine, an tAonad Oideachais agus Oiliúna Míochaine, FSS
 • Barry O’Brien, Stiúrthóir Náisiúnta, Acmhainní Daonna, FSS;
 • An Dr Siobhán O’Halloran, an Príomh-Oifigeach Altranais, an Roinn Sláinte;
 • Frances Spillane, Rúnaí Cúnta, an Roinn Sláinte;
 • An Dr Barry White, Haemaiteolaí Comhairleach, Ospidéal San Séamas.

Is é an tAonad Pleanála Lucht Saothair, an Roinn Sláinte, a chuireann Rúnaíocht ar fáil don Ghrúpa.

Nuashonrófar an leathanach Gréasáin seo de réir mar a dhéantar dul chun cinn ar an obair.