An Treoir Eorpach um Am Oibre

Rinneadh forálacha na Treorach Eorpaí um Am Oibre (EWTD, 2003/88/CE) i leith dochtúirí faoi oiliúint (dochtúirí neamhchomhairleacha ospidéil – NCHDanna) a thrasuí i ndlí na hÉireann i mí Iúil 2004 trí bhíthin Ionstraim Reachtúil (I.R. Uimh. 494 de 2004).

Cuimsítear sa Treoir bearta éagsúla lena gcosnaítear leas agus folláine na n-oibrithe. Áirítear leo sin:

  • seachtain oibre 48 uair ar a mhéad, a ríomhtar mar mheán thar thréimhse thagartha,
  • sosanna – sos 20 nóiméad as gach 4 huaire is 30 nóiméad i mbun oibre nó sos 30 nóiméad as gach 6 huaire i mbun oibre,
  • scíth – scíth laethúil 11 uair nó scíth chúiteach choibhéiseach agus scíth chomhleanúnach 35 uair gach 7 lá nó dhá thréimhse de 35 uair nó aon tréimhse de scíth chomhleanúnach 59 uair gach 14 lá.

Coimisiún an AE

An 20 Samhain 2013, chinn an Coimisiún Eorpach Éire a atreorú chuig an gCúirt Bhreithiúnais Eorpach toisc gur theip uirthi an Treoir Eorpach um Am Oibre a chomhlíonadh.   Cé go raibh agus go bhfuil Éire tiomanta do chomhlíonadh iomlán na Treorach a bhaint amach faoi dheireadh mhí na Nollag 2014, ní raibh an Coimisiún sásta leis an ráta dul chun cinn go dtí sin.

Dul chun cinn arna bhaint amach

Rinneadh dul chun cinn leanúnach ar chomhlíonadh fhorálacha na Treorach um Am Oibre i leith dochtúirí NCHDanna a bhaint amach.  Léiríonn sonraí ar bhailigh FSS iad go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar na meánuaireanta oibre do NCHDanna le cúig bliana anuas. In 2009, ba é 60 uair sa tseachtain an meán; tháinig laghdú air sin go 54 uair sa tseachtain in 2012 agus go 51.1 uair faoin gceathrú ráithe de 2013.

Chomh maith leis sin, rinneadh dul chun cinn suntasach ar a chinntiú nach n-oibríonn NCHDanna breis agus 68 uair ar an meán agus nach n-oibríonn siad sealanna níos faide ná 24 uair. Ba dhá eochairthosaíocht in 2013 iad sin. Faoi mhí Mheán Fómhair 2013, bhí níos lú ná 3% de NCHDanna ag oibriú breis agus 68 uair. Dhírigh FSS i gcomhpháirt le Cumann Dochtúirí na hÉireann ar dheireadh a chur le sealanna atá níos faide ná 24 uair ar fad. Thuairiscigh cleachtadh fíorúcháin i mí Eanáir comhlíonadh an chuspóra sin a sháraigh 90%; bhí an figiúr níos ísle ná 50% ag tús na bliana 2013.

Bearta ar bun

Tá FSS dírithe ar dhul chun cinn a dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach. Rinneadh caibidlíocht dhian ag an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair. Ba é an toradh a bhí uirthi ná cur chuige chomhchoiteann, ag a mbeidh páirt ag lucht bainistíochta na n-ospidéal, Cumann Dochtúirí na hÉireann agus NCHDanna, chun comhlíonadh na Treorach Eorpaí um Am Oibre a bhaint amach. Dhírigh an comhaontú sa chéad dul amach ar na bearta a dhéanfar sa tréimhse go dtí rothlú na NCHDanna an 13 Eanáir 2014 d’fhonn deireadh a chur le sealanna a sháraíonn 24 uair. Déantar foráil sa chomhaontú d’fhíneálacha a ghearradh ar ospidéil nuair a mheastar dul chun cinn a bheith míshásúil. Cé gur éirigh le formhór na n-ospidéal dul chun cinn sásúil a bhaint amach, ghearr Stiúrthóir na nOspidéal Géarmhíochaine, mar thoradh ar mheasúnú FSS/Chumann Dochtúirí na hÉireann, fíneálacha ar líon beag ospidéal nach ndearnadh dul chun cinn dóthanach iontu.

Tá earcaíocht agus coinneáil na NCHDanna ag teastáil d’fhonn éascú a dhéanamh ar chomhlíonadh na Treorach Eorpaí um Am Oibre a bhaint amach. Beidh sé riachtanach an seachadadh seirbhísí áirithe laistigh de Ghrúpaí Ospidéal a atheagrú freisin chun comhlíonadh iomlán a bhaint amach. Tháinig méadú 200 duine ar líon na NCHDanna sa chóras sláinte poiblí le blianta beaga anuas agus sáraíonn sé 4,900 duine faoi láthair. Mar sin féin, tá NCHDanna in easnamh ar fud an domhain i gcatagóirí agus i speisialtachtaí áirithe. Is ann do roinnt ospidéal freisin a raibh sé doiligh san am atá thart iarratasóirí a tharraingt orthu, go háirithe ospidéil bheaga a bhfuil uainchláir throma acu. Ba cheart go gcuirfeadh bunú beartaithe na ngrúpaí ospidéal le dul i ngleic leis an tsaincheist sin, toisc go gceapfar dochtúirí mar acmhainní grúpa in ionad iad a cheapadh chuig ospidéal amháin.

Chuir an tAire Sláinte Grúpa MacCraith ar bun d’fhonn tabhairt faoi Athbhreithniú Straitéiseach ar Struchtúir Oiliúna agus Gairme Míochaine an Samhradh seo caite. Déanfaidh an Grúpa moltaí a bheidh dírithe ar choinneáil na gcéimithe míochaine sa chóras sláinte poiblí a fheabhsú, ar phleanáil le haghaidh riachtanais seirbhíse sa todhchaí agus ar an leas is mó a bhaint amach as infheistíocht in oideachas agus oiliúint mhíochaine.  Chuir an Grúpa Tuarascáil Eatramhach ar fáil i mí na Nollag 2013 lenar díríodh ar oiliúint. Anois, tá scrúdú á dhéanamh ar struchtúir ghairme agus ar chonairí gairme tar éis oiliúna d’fhonn tuarascáil a réiteach faoi dheireadh mhí an Mhárta 2014. Cuirfidh sé tuarascáil deiridh ar fáil faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2014.

Fanachtaí thar Oíche na mBall Foirne i Saoráidí Cónaithe Cúram Leanaí agus Míchumais

An tsaincheist a bhain le baill foirne ag fanacht thar oíche i saoráidí cónaithe cúram leanaí agus míchumais agus leis an tionchar a bhí aici ar chomhlíonadh na Treorach Eorpaí um Am Oibre, tugadh aghaidh uirthi i gComhaontú Bhóthar Haddington agus tugadh gealltanas go ndéanfaí plé a cuireadh ar siúl cheana faoin gcúrsa sin a chur i gcrích.  Threoraigh an Chúirt Oibreachais gur cheart an plé sin a chur i gcrích tráth nach déanaí ná an 31 Bealtaine 2014.

Léigh an cháipéis Proposals of the Labour Relations Commission to address maximum 24 hour shift working and achieve EWTD compliance (Moltaí an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais chun aghaidh a thabhairt ar oibriú sealanna 24 uair ar a mhéad agus comhlíonadh na Treorach Eorpaí um Am Oibre a bhaint amach)