Athbhreithniú Luach ar Airgead agus Beartais ar Sheirbhísí Míchumais

Is é atá san Athbhreithniú ná tionscadal ilbhlianta as a dtiocfaidh athruithe an-suntasach ar an dóigh a soláthrófar seirbhísí agus tacaí do dhaoine faoi mhíchumas.

Leagtar amach sa Chreat Náisiúnta Forfheidhmithe na bearta a dhéanfar sa chéim thosaigh den phróiseas forfheidhmithe. Déanfar plean forfheidhmithe níos mine tar éis cur i gcrích a dhéanamh ar an mbreithmheas beartais a mholtar san Athbhreithniú Luach ar Airgead agus atá ag teastáil le haghaidh gach mórthogra caiteachais agus beartais maidir le seirbhísí poiblí.

Sonraítear sa Chreat Náisiúnta Forfheidhmithe gurb é ról FSS moltaí an Athbhreithnithe Luach ar Airgead a sholáthar. Sannadh an fhreagracht sin don Cheann Oibríochtaí le haghaidh na Seirbhísí Míchumais a oibríonn faoin Stiúrthóir Náisiúnta um Chúram Sóisialta, a bhfuil freagracht oibriúcháin iomlán air as Seirbhísí Míchumais agus as Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta sa Stiúrthóireacht um Chúram Sóisialta.

Táthar tar éis Grúpa Stiúrtha a chur ar bun – cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí.

Táthar tar éis tionscadail taispeána a thionscnamh – cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí.

Táthar tar éis struchtúr grúpaí oibre a chur i bhfeidhm – cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí.