Míchumas

Is é fís an Rialtais gur cheart do Sheirbhísí Míchumais cur le sochaí a bhaint amach ina dtacaítear le daoine faoi mhíchumas, a oiread is féidir, a lánchumas a bhaint amach agus páirt á glacadh acu sa saol eacnamaíoch agus sóisialta, agus rochtain a bheith acu ar raon seirbhísí agus tacaí sóisialta pearsanta den scoth d’fhonn a gcáilíocht beatha agus a bhfolláine a fheabhsú.

Cuimsítear an Fhís seo don tSeirbhís Míchumais in dhá sprioc bheartais uileghabhálacha:

Sprioc 1

Cuimsiú iomlán agus féinchinntiúchán do dhaoine faoi mhíchumas trí rochtain ar na seirbhísí agus na tacaí sóisialta pearsanta aonair atá ag teastáil le go bhfuil saol lánchuimsithe sa phobal acu.

Sprioc 2

Córas cost-éifeachtúil, freagrúil agus cuntasach a chruthú a thacóidh le cuimsiú iomlán agus féinchinntiúchán na ndaoine faoi mhíchumas.

Soláthraíonn FSS raon seirbhísí a thacaíonn le spriocanna beartais an Rialtais do dhaoine faoi mhíchumas intleachtach, fisiciúil agus céadfach nó ar a bhfuil uathachas. Cliceáil anseo chun breathnú ar thuilleadh faisnéise faoi na seirbhísí a chuireann sí ar fáil.

Tacaí Sóisialta Pearsanta

Sa chomhthéacs seo, ciallaíonn tacaí sóisialta pearsanta aon tacaí neamhchliniciúla a chuireann an tseirbhís sláinte ar fáil, amhail soláthar cúraim, tacaí teiripeacha, oiliúint, idirghabháil luath-óige, cúnamh le maireachtáil laethúil, áiseanna agus fearais, leas agus cosaint, cumarsáid agus tacaíocht abhcóideachta.

Athchóiriú na hEarnála Míchumais

Cliceáil anseo chun féachaint ar thuilleadh faisnéise faoin gclár um Athchóiriú na hEarnála Míchumais.

Cliceáil anseo chun féachaint ar an tuarascáil Value for Money and Policy Review of Disability Services in Ireland.

An tAonad Míchumais

Cliceáil anseo chun féachaint ar shonraí ar fhoireann Aonad Míchumais na Roinne