Féinmharú a Chosc

Is é Reach Out ár Straitéis Náisiúnta Gníomhaíochta chun Féinmharú a Chosc.  Is é atá i gceist léi 26 réimse gníomhaíochta agus 96 moladh agus tá siad eagraithe ina gceithre chur chuige phríomha:

  • Cur chuige bunaithe ar an bpobal i gcoitinne
  • Cur chuige spriocdhírithe
  • Freagairt d’fhéinmharú
  • Faisnéis agus taighde

In Reach Out, déantar roinnt moltaí maidir leis na nithe seo: atreoruithe meara chuig seirbhísí meabhairshláinte atá bunaithe sa phobal, freagairt éifeachtach d’fhéindochar d’aon turas, oiliúint, náire a laghdú agus dea-mheabhairshláinte a chur chun cinn, tionscnaimh atá dírithe ar chabhrú le fir óga agus taighde.

Bunaíodh an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc (ONFC) de chuid FSS sa bhliain 2005 mar thoradh ar mholadh a tugadh in Reach Out.   Is é a ról ná maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme Reach Out agus tionscnaimh chun féinmharú a chosc a chomhordú ar fud na tíre.

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc ar a gníomhaíochtaí reatha chun an leas is mó a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil againn, lena n-áirítear féachaint ar an dea-chleachtas ar fud an domhain agus bonn eolais a chur faoi chinntí beartais atá bunaithe ar fhianaise.

Is é an toradh a bheidh ar an athbhreithniú ná Creat Straitéiseach athnuaite a dhéanfaidh forbairt ar an obair a rinneadh cheana faoi Reach Out.   Cuireadh Grúpa Maoirseachta Pleanála ar bun a dtacaíonn grúpaí comhairleacha leis d’fhonn dul chun cinn a dhéanamh ar an obair sin le linn 2014.

Táthar ag súil gur níos spriocdhírithe a bheidh an Creat nua agus go ndíreoidh sé tuilleadh ar ghníomhaíochtaí.  Beidh sé mar aidhm aige tacú le roinnt cur chuige agus idirghabhálacha maidir le sláinte an daonra a chuirfidh le laghdú a dhéanamh ar an gcaillteanas saoil trí fhéinmharú.  Éascóidh an díriú athnuaite sin feabhas ar chomhordú agus ar chomhtháthú seirbhísí chun a chinntiú gur féidir le bealaí cúraim do dhaoine i mbaol féinmharaithe nó i ngéarchéim fhéinmharfach bheith inrochtana, inghlactha agus ar fáil.