Athbhreithniú ar an Acht Meabhair-Shláinte 2001

Is é an tAcht Meabhair-Shláinte, 2001, an príomhphíosa reachtaíochta maidir le cearta na ndaoine a choinnítear dá n-ainneoin agus a gcuirtear cóireáil orthu in ionaid fhormheasta laistigh dár seirbhísí meabhairshláinte agus cuimsítear tiomantas don Acht a athbhreithniú i gClár an Rialtais atá i bhfeidhm faoi láthair.

I mí an Mheithimh 2012, d’fhoilsigh an tAire Stáit Kathleen Lynch TD tuarascáil eatramhach a d’ullmhaigh Grúpa Stiúrtha (ar bunaíodh in 2011 é) a thug faoi athbhreithniú tosaigh ar an Acht “agus caighdeáin um chearta an duine mar bhonn eolais aige agus i gcomhairle le húsáideoirí seirbhísí, le cúramóirí agus le páirtithe leasmhara eile”. Chuir príomhpháirtithe leasmhara fáilte leathan roimh an tuarascáil.

Bunaíodh Sainghrúpa ina dhiaidh sin chun tabhairt faoin dara céim den athbhreithniú, rud ar céim shubstainteach í. Cuirfear é sin i gcrích in 2014.