An Coimisiún Meabhair-Shláinte

Is é an Coimisiún Meabhair-Shláinte, a bunaíodh i mí Aibreáin 2002, an modh príomha lena gcuirtear forálacha an Achta Meabhair-Shláinte, 2001, chun feidhme.  Comhlacht reachtúil neamhspleách atá ann arb é a phríomhfheidhm ná caighdeáin arda agus dea-chleachtais a chur chun cinn agus a chothú agus seirbhísí meabhairshláinte á soláthar agus a chinntiú go gcosnaítear leasanna na ndaoine faoi choimeád.

Chomh maith leis sin, is é an Coimisiún an t-údarás clárúcháin do na hospidéil go léir agus do na saoráidí othar cónaitheach a chuireann cúram síciatrach agus cóireáil shíciatrach ar fáil.  Ceapann an Coimisiún Cigire na Seirbhísí Meabhair-Shláinte. Faoi Alt 51 den Acht Meabhair-Shláinte, 2001, ní mór don Chigire cuairt a thabhairt ar gach ionad faofa agus cigireacht a dhéanamh orthu uair amháin sa bhliain ar a laghad, agus féadfaidh sé cuairt a thabhairt ar aon áitreabh eile ina gcuirtear seirbhísí meabhairshláinte ar fáil agus cigireacht a dhéanamh orthu.  I roinnt cásanna, féadfaidh an Cigire a chinneadh cuairt eile a thabhairt ar ionad faofa sa chás go sainaithnítear saincheisteanna neamhchomhlíonta.