Tithe Altranais a Chlárú

Déantar foráil san Acht Sláinte, 2007, don Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte  (ÚFCS) a bhunú agus do gach ionad sainithe do dhaoine scothaosta (tithe altranais) a chlárú agus a iniúchadh ag an bPríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha, atá ina chuid den ÚFCS.

Leis na Rialacháin maidir leis an Acht Sláinte 2007 (Ionaid Shainithe a Chlárú), 2009 (arna leasú), ceanglaítear ar ionaid shainithe do dhaoine scothaosta clárú leis an bPríomh-Chigire agus leagtar amach iontu na táillí cuí nach mór a íoc.

Buntacaíonn na Rialacháin maidir leis an Acht Sláinte 2007 (Cúram agus Leas Cónaitheoirí in Ionaid Shainithe do Dhaoine Scothaosta), 2013 leis na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta um Thimpeallachtaí Cúraim Chónaithe do Dhaoine Scothaosta in Éirinn