Cúram Maolaitheach

Is é is cúram maolaitheach ann ná cur chuige a fheabhsaíonn cáilíocht beatha na n-othar a bhfuil tinneas atá bagrach don bheatha orthu mar aon le cáilíocht beatha a dteaghlaigh. Baintear an cosc agus an maolú fulaingthe amach trí mheasúnú agus cóireáil luath a dhéanamh ar phian, nó ar fhadhbanna gaolmhara, bíodh siad ina bhfadhbanna fisiciúla, spioradálta nó eile.

Is fiú a chur in iúl go bhfuil Cúram Maolaitheach, a bhfuil páirt thábhachtach ag imreoirí neamhreachtúla ann, ag bogadh níos faide anonn ná réimse traidisiúnta na hailse a chiorraíonn beatha duine i dtreo aghaidh a thabhairt ar riochtaí eile neamh-urchóideacha nó ainsealacha.  Is ionann buiséad FSS do Chúram Maolaitheach i gcomhair na bliana 2014 agus beagnach €73 milliún.

Léigh faoi bheartas an Rialtais maidir le Cúram Maolaitheach sa Tuarascáil an Choiste Chomhairligh Náisiúnta um Chúram Maolaitheach agus sa Creat Meántéarmach um Sheirbhísí Cúraim Mhaolaithigh  ó FSS.

An Beartas Náisiúnta um Chúram Maolaitheach do Leanaí

In 2010, sheol an Roinn Sláinte Cúram Maolaitheach do Leanaí ar a bhfuil Riochtaí a Chiorraíonn Beatha Duine in Éirinn – Beartas Náisiúnta. Cuimsítear sa tuarascáil 31 moladh atá á gcur chun feidhme faoi choimirce an Choiste Forbartha Náisiúnta (ar grúpa ionadaíochta ilpháirtithe leasmhara é), a ndéanann FSS cathaoirleacht air. Soláthraíonn an beartas náisiúnta an creat le haghaidh seirbhísí a fhorbairt do leanaí ar a bhfuil riochtaí a chiorraíonn beatha duine agus dá dteaghlach. Ní mholtar sa tuarascáil gur cheart ospís do leanaí a fhorbairt. Ina ionad sin, cuirtear béim shuntasach ar thacú le teaghlaigh agus le gairmithe cúram sláinte cúram a chur ar fáil do leanaí ina dteach féin.

Tá clár cúraim do leanaí ar a bhfuil riochtaí a chiorraíonn beatha duine á chómhaoiniú ag FSS agus ag Foras Ospíse na hÉireann. Mhaoinigh an clár in 2011 ceapachán an chéid Chomhairligh Phéidiatraicigh ag a bhfuil Sainspéis i gCúram Maolaitheach atá lonnaithe i gCromghlinn, agus ceapachán ochtar Altraí For-rochtana do Leanaí a bhfuil sé mar ról acu a chinntiú go bhfuil rochtain ar sheirbhísí comhordaithe agus tacúla ag leanaí a bhfuil cúram á thabhairt dóibh sa bhaile ag a dteaghlach.