An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais

Tosaíodh A Fair Deal, an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais, an 27 Deireadh Fómhair 2009.

Is é cuspóir na Scéime tacaíocht airgeadais a chuir ar fáil do dhaoine ar measúnaíodh go dteastaíonn cúram tí altranais fadtéarmach uathu.  Tá an scéim bunaithe ar na croíphrionsabail gur cheart cúram fadtéarmach a shocrú ar phraghas réasúnta agus gur cheart do dhuine an t-aon leibhéal amháin de thacaíocht an Stáit a fháil, is cuma cé acu a roghnaíonn sé teach altranais phoiblí, teach altranais deonach nó teach altranais príobháideach.  Ón 27 Deireadh Fómhair 2009, is é an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais an t-aon mhodh a fhaigheann maoiniú chun cúram tí altranais fadtéarmach a rochtain do na hiontrálaithe nua uile.

Is é FSS a riarann an Scéim.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas an scéim a úsáid.

Is féidir na píosaí éagsúla reachtaíochta a bhuntacaíonn leis an scéim a rochtain sa chuid den suíomh a bhaineann le reachtaíocht.

Ionadaithe Cúraim

Sa chás gur mian le duine an Iasacht Teach Altranais a iarraidh thar ceann iarratasóra ag a bhfuil cumas laghdaithe, is féidir go mbeidh ar an duine sin iarratas a dhéanamh ar a bheith ina ionadaí cúraim.  Déantar iarratais ar cheapadh mar ionadaí cúraim chuig an gCúirt Chuarda.  Lean na naisc thíos chun faisnéis a fháil faoin bpróiseas Ionadaí Cúraim nó chun foirmeacha iarratais ón gCúirt Chuarda a íoslódáil.

Foirmeacha Iarratais ó Shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna

Cás-Staidéar – Iarratas ar Cheapadh mar Ionadaí Cúraim ar son John Kavanagh [pdf]

Cás-Staidéar – Seicliosta Anne [pdf]

Cás-Staidéar – Foirmeacha Samplacha [pdf]

Measúnú ar Chumas – Mearthreoir

Measúnú ar Chumas – Cáipéis Treorach Iomláine [pdf]

Athbhreithniú ar an Scéim

Athbhreithniú ar an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais – Achoimre ar Aighneachtaí

Faisnéis faoin Scéim

Mearthreoir maidir leis an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais [pdf]

Leabhrán Faisnéise maidir leis an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais

CCanna faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais [pdf]

Bileog Faisnéise faoin Íoc Táillí [pdf]

Reachtaíocht agus Cáipéisí Gaolmhara

Comhpháirteanna Costais i leith Seirbhísí Cúraim (Tithe Altranais Poiblí) [pdf]

Anailís ar Thionchar Rialála [pdf]

Anailís ar Thionchar Rialála – Aibreán 2013 [pdf]

Fógra faoin Tréimhse um Thacaíocht Choimhdeach Stáit a Íoc – Fógra Teicniúil