Cúram Sóisialta agus Cúram Leanúnach a Athchóiriú

Táimid tiomanta do chóras cúraim shóisialta agus cúraim leanúnaigh a fhorbairt a uasmhéadaíonn neamhspleáchas agus a bhaineann luach ar acmhainní infheistithe amach.

Is iad na grúpaí um míchumas, daoine scothaosta agus meabhairshláinte na grúpaí a gcuirtear formhór na dtacaí cúraim shóisialta ar fáil ar a son. Gné choiteann sna grúpaí sin go léir is ea an gá le seirbhís a chur ar fáil a bhfuil faighteoir an chúraim aonair ina chuid dhílis di. Ní mór dúinn nuálaíocht a chothú agus a chinntiú go bhfuil seirbhís ann a uasmhéadóidh neamhspleáchas agus a bhainfidh luach ar acmhainní infheistithe amach.

Cuirtear cúram sóisialta agus cúram leanúnach ar fáil thar thréimhse fhadaithe ama chun freastal ar riachtanais sláinte coirp nó meabhairshláinte a tháinig aníos ar roinnt cúiseanna, amhail laige, míchumas, timpiste nó tinneas. Is féidir cúram sóisialta a chur ar fáil i dtimpeallachtaí éagsúla, lena n-áirítear teach an chliaint féin, ionad sláinte, ospidéal pobail/lae, teach altranais nó ospís.

Is go láidir a thugann an taighde idirnáisiúnta le tuiscint gurb é an bealach is éifeachtaí chun freastal ar riachtanais na ndaoine aonair sna grúpaí cúraim sin ná trí chóras comhtháite ina bhfuil na nithe seo a leanas le fáil:

• foinse choiteann mhaoiniúcháin mar chuid de dheighilt idir ceannaitheoirí agus soláthraithe;

• creat aonair um measúnú cásanna;

• creat láidir rialachais agus freagrachta;

• tuilleadh béime ar bhuiséadú aonair, agus;

• dearbhú cáilíochta/fothacaíocht rialála.

Cuirfidh córas den chineál sin le costais níos ísle a sholáthar, cáilíocht an chúraim a bhreisiú agus tuilleadh smachta ar a gcúram féin a thabhairt do dhaoine aonair.

Shainaithin forbairtí beartais a rinneadh le déanaí sa tír seo agus ar fud an domhain roinnt eochairphrionsabal a bheidh mar bhonn agus thaca ag an gcur chuige a ghlacfaimid maidir le cúram sóisialta agus cúram leanúnach a sholáthar laistigh de chóras sláinte athchóirithe. Is iad sin:

• Díriú ar chearta agus ar dhínit an duine lena mbaineann, agus cúram á threorú ag tuairimí agus mianta an duine féin;

• Cur chuige bunaithe ar láidreachtaí maidir le measúnú riachtanas, i.e. díriú ar thacaíocht a thabhairt don chumas maireachtáil ghníomhach sa phobal a chumasú agus é a fheabhsú;

• Pleananna aonair cúraim a dhíríonn ar spriocanna agus thorthaí pearsanta;

• Aistriú i dtreo soláthar seirbhíse sa phobal a chuimsíonn tacaí nádúrtha (teaghlach, cairde, etc.) a oiread is féidir; agus

• Do dhaoine faoi mhíchumas, aistriú i dtreo seirbhísí príomhshrutha sa phobal in ionad seirbhísí leithscartha.

D’fhonn éifeacht a thabhairt do na prionsabail sin, tabharfar isteach córas comhtháite le haghaidh cúram sóisialta agus cúram leanúnach a mbeidh na ceithre shaintréith thábhachtacha seo a leanas aige:

• Deighilt idir Ceannaitheoirí agus Soláthraithe

• Creat Caighdeánach um Measúnú Cásanna

• Buiséadú Aonair

• Struchtúr Caighdeán Cáilíochta agus Rialála