Ionadú Cineálach

Déantar foráil leis an Acht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) 2013, a tháinig i bhfeidhm an 24 Meitheamh 2013, do thabhairt isteach a dhéanamh ar chóras um ionadú cineálach agus praghsáil tagartha. Is é príomhaidhm na reachtaíochta luach ar airgead sa soláthar cógas a chinntiú; dá bhrí sin, is iad na cógais a athbhreithneofar ar dtús na cógais is costasaí d’othair agus don Státchiste. Leis an reachtaíocht sin, cuirfear iomaíocht phraghsanna i measc soláthraithe chun cinn agus cinnteofar go n-íocfar praghsanna níos ísle as na cógais sin, rud a bheidh ina chúis le tuilleadh coigiltí don cháiníocóir agus don othar araon.

Roimhe sin, nuair a ordaíodh branda sonrach cógais le haghaidh othair, níorbh fhéidir le cógaiseoir ach an branda ar leith sin a sholáthar, fiú i gcásanna ina raibh leaganacha cineálacha ní ba shaoire den aon chógas amháin ar fáil. Leis an Acht, tugtar cead do chógaiseoirí na cógais a ordaítear a ionadú, ar choinníoll gur shainigh Bord Leigheasra na hÉireann (BLÉ) go bhfuil sé sábháilte iad a idirmhalartú.

Cuireann ionadú cineálach, i dteannta praghsáil tagartha, dreasacht ar fáil d’othair an táirge is saoire ar fáil a roghnú, ach ní ghearrann sé aon chostais bhreise dhosheachanta ar othair.

Ionadú Cineálach

Faoin reachtaíocht, tá freagracht reachtúil ar Bhord Leigheasra na hÉireann (BLÉ) as liosta de tháirgí míochaine in-idirmhalartaithe a bhunú agus a choinneáil. Agus an méid sin á dhéanamh, tá ceangal ar an mBord aird a thabhairt ar thacar cuimsitheach coinníollacha cáilitheacha nach mór cloí le gach ceann díobh sula gcinntear táirge míochaine in-idirmhalartaithe a dhéanamh den táirge.

Anuas air sin, sa chás go n-ordaítear táirge in-idirmhalartaithe brandáilte le haghaidh othair agus gur deimhin leis an oideasóir gur cheart an táirge míochaine, ar chúiseanna cliniciúla, a bheith díolmhaithe ó ionadú, déantar foráil in Alt 13 den Bhille go scríobhfaidh an t-oideasóir ‘Ná hIonadaigh’ ar an oideas. Sna cásanna sin, ní mór don chógaiseoir an táirge atá scríofa ar an oideas a dháileadh, i.e. níl cead aige é a ionadú le táirge ar bith sa ghrúpa céanna de tháirgí in-idirmhalartaithe.

Tá ionadú cineálach á thabhairt isteach de réir a chéile agus tabharfaidh Bord Leigheasra na hÉireann tosaíocht do na leigheasanna sin a bhainfidh an coigilteas is mó amach d’othair agus don Stát. Tá athbhreithniú á dhéanamh ag Bord Leigheasra na hÉireann ar 20 substaint gníomhach tosaigh, rud atá cothrom le thart ar 1,500 cógas aonair nó thart ar 20% de na táirgí ar féidir iad a chúiteamh faoin GMS agus faoi scéimeanna eile drugaí pobail (agus arb ionann iad agus 57% den chostas comhábhar iomlán ar dhrugaí as paitinn). Áirítear leo sin staitiní, coscairí caidéal prótón, coscairí einsímí tiontaithe angaitheannaine (ACE) agus blocálaithe gabhdóra angaitheannaine II. Tá an liosta iomlán leagtha amach sa tábla seo a leanas:

Anastrasól Lansaprasól Pantaprasól Raimipril
Atórvaistin Leircinidipín Peirindripil Riospairiodón
Caindiseartán Lósartan Pravastaitin Rosúvastaitin
Clóipiodagral Olansaipín Ceitiaipín Siomvastaitin
Éisimeaprasól Óimeipreasól Raibipreasól Valsartan

 

Foilsíodh an chéad Liosta de Tháirgí Míochaine In-Idirmhalartaithe, a chuimsigh grúpaí de tháirgí atórvaistitine, an 7 Lúnasa 2013. Táthar ag súil go ndéanfar measúnú ar na 20 substaint gníomhach tosaigh go luath i mí Aibreáin 2014.

Tá liosta breise de 20 táirge tosaíochta sainaitheanta anois (féach an tábla thíos) lena measúnú agus táthar ag súil go gcuirfidh Bord Leitheasra na hÉireann measúnú ar na táirgí sin i gcrích faoi dheireadh na bliana 2014. Leanfaidh an próiseas seo ar aghaidh go dtí go ndéanfar measúnú ar na táirgí míochaine uile ar an liosta inchúitithe. Tá sonraí iomlána agus faisnéis iomlán maidir leis an sainiú táirgí mar tháirgí in-idirmhalartaithe ar fáil ó Bhord Leigheasra na hÉireann anseo.

Aigéad Aicéitiolsalaicileach Donaipisil Montaileocast Tamsulóisin
Aigéad Aileindreanáiteach Docsasóisin Ocsacódón Teilmeasartan
Amlópaidín Meimintín Aigéad Riseadrónach Toilteiridín
Biosprólól Meatfóirmin Seartrailín Veanlafaicsín
Déchlóifeineac Mirtasaipín Sildeinifil Soipioclón