Cártaí Leighis

Más rud é go bhfuil ceist agat faoi do chárta leighis, faoi iarratas a dhéanamh ar chárta leighis nó faoi théarmaí agus coinníollacha,

téigh chuig www.medicalcard.iewww.hse.ie

Faoi fhorálacha an Achta Sláinte 1970 (arna leasú), tá incháilitheacht i leith seirbhísí sláinte in Éirinn bunaithe go príomha ar chónaitheacht agus ar acmhainn. Déantar foráil san Acht gur féidir le daoine nach bhfuil ábalta, gan cruatan míchuí, seirbhísí dochtúirí ginearálta a shocrú dóibh féin agus don teaghlach cáiliú le haghaidh cárta leighis. Ní fhéadann FSS cártaí leighis a bhronnadh ach de réir an Achta Sláinte agus, dá bhrí sin, ní mór di measúnú a dhéanamh ar iarratasóirí bunaithe ar thosca airgeadais iomlána an iarratasóra agus a chéile/céile nó a pháirtnéara/páirtnéara. Tugann FSS éifeacht don reachtaíocht sin trína Treoirlínte Measúnaithe Náisiúnta um an gCárta Leighis. Daoine nach gcuirtear faoin tástáil acmhainne iad daoine ag a bhfuil teidlíocht AE, daoine a dtéann Tailídimíd i bhfeidhm orthu agus mná a chuaigh faoi shimfiseatóime.

Tá oibleagáid ar FSS oibriú laistigh de na paraiméadair dhlí mar atá leagtha amach san Acht Sláinte, le linn di freagairt freisin do na tosca agus na castachtaí éagsúla atá os comhair daoine a dhéanann iarratas ar chárta míochaine. Faoin reachtaíocht, níl aon teidlíocht i leith cárta leighis bunaithe ar ghalar nó thinneas ar leith a bheith ar dhuine (agus ní raibh aon teidlíocht ann riamh). Mar sin féin, más rud é go bhfuil acmhainní iarratasóra os cionn na dtairseach airgeadais mar atá leagtha amach sna treoirlínte náisiúnta, déanann FSS mar ghnás scrúdú le haghaidh comharthaí ar thosca míochaine nó sóisialta a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le cruatan airgeadais míchuí agus seirbhísí míochaine á socrú agus, sna cásanna sin, féadfaidh FSS, agus a lánrogha á cleachtadh aici, incháilitheacht i leith cárta leighis a dheonú ar an mbonn sin. Sa chás go gcuireann daoine iarratas isteach mar iarratasóir nua nó ar mhaithe le hathnuachan/le hathbhreithniú gan doiciméadúchán breise míochaine a chur san áireamh agus go ndiúltaítear dóibh, gheobhaidh siad litir lena dtabharfar ríomh na dtairseach treoirlíne agus na háiteanna inar sáraíodh iad sin. Chomh maith leis sin, tugtar eolas dóibh ag an gcéim seo ar an rogha atá acu doiciméadúchán breise míochaine a thabhairt, d’fhonn caiteachas míochaine a bhaineann le tinneas nó le galar a thaispeáint, mar thaca lena n-iarratas.

Sa chás go gcleachtar lánrogha maidir le hiarratasóir ar a bhfuil tinneas nó galar, is é an tionchar atá ag an gcaiteachas míochaine a bhaineann leis an riocht sin ar chás airgeadais duine an rud atá ábhartha don mheasúnú le haghaidh cárta leighis. De réir na reachtaíochta, ní féidir cárta leighis a bhronnadh de bhua tinnis nó galair.

Tá córas éifeachtach i bhfeidhm ag FSS i gcomhair cártaí leighis éigeandála a chur ar fáil d’othair ar a bhfuil tinneas foirceanta i gcúram maolaitheach nó d’othair atá an-tinn agus a bhfuil géarghá acu le cúram míochaine nach bhfuil sé ar a n-acmhainn íoc as. Eisítear iad laistigh de cheithre huaire is fiche tar éis na sonraí riachtanacha faoin othar agus an litir ó dhochtúir nó ó chomhairleach míochaine lena ndeimhnítear an riocht a fháil. Do dhaoine ar a bhfuil tinneas foirceanta i gcúram maolaitheach, níl aon tástáil acmhainne i bhfeidhm. A luaithe is a dheimhníonn Dochtúir Ginearálta nó Comhairleach an tinneas foirceanta, tugtar cárta leighis éigeandála d’othair ar feadh sé mhí. Mar thoradh ar chineál agus ar phráinn na saincheiste, tá bealaí cuí géaraithe ag FSS chun a chinntiú go bhfaigheann an duine an cárta a luaithe is féidir.