An Fóram Comhairliúcháin um Árachas Sláinte

I mí an Mheithimh 2013, cheap an tAire Sláinte Cathaoirleach neamhspleách, an tUas. Pat McLoughlin, chun bheith ag obair le hárachóirí sláinte, leis an Roinn Sláinte agus leis an Údarás Árachas Sláinte ar an tsaincheist sin.

I mí na Nollag 2013, thug an tUas. McLoughlin tuairisc ar an gcéad chéim den obair sin. Pléitear leo seo a leanas sa tuarascáil ar an gcéad chéim:

  • an ról tábhachtach atá ag iniúchadh cliniciúil maidir le héilimh neamhriachtanacha a aithint, agus tá sé ríthábhachtach go mbaineann an tionscal an chuid is fearr as an uirlis sin chun dul i ngleic le costais mhéadaitheacha.
  • Tá sé tábhachtach freisin go dtugtar aghaidh ar struchtúr aoise an mhargaidh árachas sláinte príobháideach. Tá breithniú á dhéanamh ag an Aire Sláinte faoi láthair ar bhearta arb é is aidhm dóibh tuilleadh daoine óga a spreagadh dul isteach sa mhargadh, lena n-áirítear rátáil phobail saoil a thabhairt isteach chun tuilleadh daoine óga a spreagadh árachas sláinte príobháideach a cheannach. Is féidir leis an tionscal é féin leas níos fearr a bhaint as an reachtaíocht reatha trí phréimheanna lascainithe a chur ar fáil do mhic léinn faoi bhun 23 bliain d’aois.
  • Déantar sa tuarascáil freisin roinnt moltaí éagsúla a bhaineann le próiseáil éileamh, agus le nósanna imeachta iontrála agus scaoilte, agus tá an tAire Sláinte tiomanta do na moltaí sin a chur ar aghaidh i gcomhar le páirtithe leasmhara.

Féachadh go hiomlán do dhlí na hiomaíochta sa tuarascáil i ngach cás.

Tá scrúdú á dhéanamh againn faoi láthair ar phríomh-mholtaí na tuarascála sin, d’fhonn bearta a chur chun feidhme teorainn a chur leis na príomhchúiseanna le costais mhéadaitheacha sa tionscal árachas sláinte príobháideach.

Tá an dara céim d’athbhreithniú an Uasail McLoughlin ar siúl faoi láthair agus tá sé beartaithe aige tuairisc a thabhairt roimh i bhfad.

 

Is é an tUas. Pat McLoughlin, B.A., L.L.B., M.B.A., an príomhfheidhmeannach ar Eagraíocht Seirbhísí Íocaíochta na hÉireann. Bhí sé ina Stiúrthóir ar Oifig Náisiúnta na nOspidéal agus ina leas-phríomhoifigeach feidhmiúcháin ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte roimhe seo.

Tá páirt glactha ag an Uas. McLoughlin in athbhreithnithe náisiúnta ar chaiteachas poiblí: bhí sé ina bhall den Sainghrúpa ar Uimhreacha Seirbhíse Poiblí agus Cláir Chaiteachais (dá ngairtear an Bord Snip Nua) agus bhí sé ina Chathaoirleach ar an Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht Rialtais Áitiúil. Bhí sé ina bhall freisin de Thascfhórsa na Gníomhaireachta um Thacaíocht Linbh agus Teaghlaigh.