Athchóiriú Airgeadais

Bíonn mórdhúshláin airgeadais roimh an gcóras sláinte, áit a mbíonn éilimh ar sheirbhísí ag méadú agus a mbíonn acmhainní ag laghdú ag an am céanna.  Ina theannta sin, tá méadú suntasach tagtha le blianta beaga anuas ar an gcostas a bhaineann le seirbhísí sláinte a chur ar fáil toisc go bhfuil ‘boilsciú míochaine’ i bhfad níos airde ná an ráta boilscithe do na ‘míreanna uile’.

Mar chuid den athchumrú atá á dhéanamh ar sheirbhísí sláinte, tá Vóta (buiséad) Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) á aistriú ar ais againn chuig Oifig an Aire Sláinte tríd an mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais), rud atá os comhair an Oireachtais faoi láthair.  Tabharfaidh aistriú an Vóta cuntasacht níos fearr don Aire tríd an Roinn Sláinte agus cuirfidh sé ar chumas na Roinne smacht níos fearr a fhorfheidhmiú ar chaiteachas agus ar leithdháileadh acmhainní sa chóras sláinte.

Beidh sé ríthábhachtach monatóireacht níos dlúithe a dhéanamh ar chaiteachas ar sheirbhísí sláinte maidir le rath an chláir athchóirithe agus maidir le hacmhainní a leithdháileadh ar bhealach níos fearr.  Tá FSS tar éis clár Athchóirithe Airgeadais a chur ar bun chun dul i ngleic leis na dúshláin sin. Tá Céim 1 den chlár críochnaithe anois agus forbraíodh Samhail Oibriúcháin Airgeadais (SOA) nua mar chuid di. Cuireadh tús le Céim 2 i mí na Nollag 2013. Is é príomhghné den Chéim sin ná an cead riachtanach a fháil chun gur féidir córas nua bainistíochta airgeadais a sholáthar don tseirbhís sláinte, córas a bheidh mar bhonn thaca ag an tSamhail Oibriúcháin Airgeadais nua.

Is féidir an tAthbhreithniú Cuimsitheach ar Chaiteachas 2011 ag an Roinn a léamh anseo agus is féidir faisnéis a fháil faoi Bhuiséad 2014 anseo.