Grúpaí Ospidéal

I mí na Bealtaine 2013, d’fhoilsigh an tAire dhá thuarascáil faoinár n-ospidéil, ba iad sin, An Bunú Grúpaí Ospidéal mar Thrasdul chuig Iontaobhais Ospidéil Neamhspleácha agus An Creat um Fhorbairt – Todhchaí na nOspidéal Beag a Chinntiú.

Shonraigh sé sin an tús le grúpaí ospidéal a chruthú mar chuid d’athchóiriú ar chóras ospidéal géarmhíochaine na hÉireann.

Trí ospidéil ghéarmhíochaine a chur isteach i líon beag grúpaí, a bhfuil a rialachas agus a bhainistíocht féin ag gach ceann díobh, soláthrófar cumraíocht bharrmhaith do sheirbhísí ospidéil le haghaidh cúram othar atá sábháilte agus ar ardchaighdeán a sholáthar ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de. Éascóidh sé comhtháthú agus feabhsóidh sé sreabhadh othar ar fud an leanúntais chúraim.  Cuimsítear comhpháirtí acadúil príomha i ngach grúpa a spreagfaidh cultúr foghlama agus follasachta i leith athrú laistigh den ghrúpa ospidéal. Tacófar le hospidéil bheaga laistigh den ghrúpa ospidéal maidir le hoideachas agus oiliúint, le forbairt ghairmiúil leanúnach, leis an earcú inbhuanaithe foirne cliniciúla ardchaighdeáin agus leis an mbainistíocht shábháilte othar atá ag meathlú agus atá casta.

Cuimsíonn gach grúpa idir sé ospidéal agus aon ospidéal déag agus tá ospidéal mór teagaisc amháin ar a laghad i nach ceann díobh. Chomh maith leis sin, beidh comhpháirtí acadúil príomha i ngach grúpa d’fhonn cultúr foghlama agus follasachta i leith athrú a spreagadh laistigh den ghrúpa ospidéal. Cuirfear struchtúir láidre rialachais agus bhainistíochta i bhfeidhm ag leibhéal grúpa.

Uimh. Comhdhéanamh na nGrúpaí Ospidéal
i Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh Ospidéal Beaumont, Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha; Ospidéal Uí Chonghaile; Ospidéal Ginearálta an Chabháin; Ospidéal an Rotunda; Ospidéal Contae Lú; Ospidéal Mhuineacháin.   (Comhpháirtí Acadúil: RCSI).
ii Lár Tíre Bhaile Átha Cliath: Ospidéal San Séamas; Ospidéal Thamhlachta; Ospidéal Réigiúnach an Láir Tíre, Tulach Mhór; Ospidéal Ginearálta an Náis; Ospidéal Réigiúnach an Láir Tíre, Port Laoise; Ospidéal Ollscoile Ban agus Naíonán an Chúim. (Comhpháirtí Acadúil: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath).
iii Baile Átha Cliath Thoir: Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae; Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann; Ospidéal Réigiúnach an Láir Tíre, an Muileann gCearr; Ospidéal Ginearálta Naomh Lúcás, Cill Chainnigh; Ospidéal Ginearálta Loch Garman; An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais; Ospidéal Mhuire, an Uaimh; Ospidéal Cholm Cille; Ospidéal Naomh Mícheál, Dún Laoghaire; Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí; Ospidéal Súl is Cluas Victoria Ríoga. (Comhpháirtí Acadúil:   COBÁC).
iv An Deisceart/ an tIardheisceart Ospidéal Ollscoil Chorcaí/OMOC; Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge; Ospidéal Ginearálta Chiarraí; Ospidéal Ollscoile na Trócaire; Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas; an Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria Teoranta; Ospidéal Ginearálta Bheanntraí; Ospidéal Ginearálta Mhala; Ospidéal Ortaipéideach Lourdes, an Choill Chríon. (Comhpháirtí Acadúil:   COC).
v An tIarthar/ an tIarthuaisceart: Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe agus Ospidéal Réigiúnach Pháirc Mheirlinne; Ospidéal Réigiúnach Shligigh; Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn; Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo; Ospidéal Portiuncula; Ospidéal Contae Ros Comáin. (Comhpháirtí Acadúil: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh).
vi An Meániarthar:   Ospidéal Réigiúnach an Mheániarthair, Luimneach; Ospidéal Ginearálta Inse; Ospidéal Ginearálta an Aonaigh; Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach; Ospidéal Máithreachais Réigiúnach an Mheániarthair; Ospidéal Ortaipéideach Réigiúnach an Mheániarthair. (Comhpháirtí Acadúil: Ollscoil Luimnigh).
vii Leanaí:   Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn; Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple; seirbhís phéidiatraiceach ag Ospidéal Thamhlachta.   (Comhpháirtithe Acadúla: iad go léir)

Is iad cuspóirí na ngrúpaí:

  • an caighdeán is airde cáilíochta agus aonfhoirmeachta i gcúram ospidéil a bhaint amach ar fud an ghrúpa;
  • cúram ospidéil atá éifeachtach ó thaobh costais de a sholáthar ar bhealach tráthúil agus inbhuanaithe;
  • spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do cheannairí cliniciúla agus bainistíochta;
  • caighdeáin arda rialachais, idir rialachas cliniciúil agus rialachas corparáideach, a chinntiú agus altraí, dochtúirí neamh-chomhairleacha ospidéil, comhairligh, gairmithe sláinte comhghaolmhara agus riarthóirí den scoth a choinneáil inár n-ospidéil go léir.

Spreagthach tábhachtach le haghaidh an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí a bhí san fhorbairt a rinneadh ar an ospidéal nua do leanaí. Tiocfaidh na trí ospidéal sa Ghrúpa sin le chéile in am trátha san ospidéal nua do leanaí agus é tógtha. Dá bhrí sin, tosaíocht de chuid an ghrúpa sin is ea comhtháthú oibriúcháin.

Sa chéad dul amach, tá na grúpaí á mbunú ar bhonn riaracháin neamhreachtúil agus ní mór do gach grúpa plean straitéiseach a fhorbairt le haghaidh a chumraíochta seirbhíse sa todhchaí sa chéad bhliain i mbun oibre.

Tar éis measúnú a dhéanamh ar gach grúpa chun a chinntiú go bhfuil sé oiriúnach don fheidhm le feidhmiú mar iontaobhas ospidéal neamhspleách, cuirfidh an Roinn reachtaíocht i bhfeidhm a chumasóidh bunú na n-iontaobhas, agus aird á tabhairt ar aon athruithe ar ghrúpaí a d’fhéadfadh teacht aníos as an bpróiseas measúnaithe.

Cathaoirligh ar Bhoird na nGrúpaí

Agus comhaltaí den Bhord á gceapadh, dírítear ar na scileanna, na hinniúlachtaí agus an taithí atá riachtanach a chinntiú chun cur ar a gcumas cur le feidhmíocht na ngrúpaí ospidéil agus í a cheistiú. Áireofar leis sin saineolas agus taithí ar chúrsaí cliniciúla, gnó, sóisialta, dlí, an tsaoil acadúil mhíochaine agus abhcóideacht othar.

An Grúpa Comhairleach Straitéiseach

Bunaíodh Grúpa Comhairleach Straitéiseach (SAG) d’fhonn comhairle agus saineolas oibiachtúil a chur ar fáil don Roinn, do FSS, do ghrúpaí ospidéal agus go háirithe don Aire maidir le cur chun feidhme na ngrúpaí ospidéal. Cinnteoidh an Grúpa Comhairleach Straitéiseach go gcuireann dea-chleachtas idirnáisiúnta bonn eolais faoi chur chun feidhme na ngrúpaí ospidéal, go háirithe i dtaca le treochtaí a fhorbairt i soláthar seirbhísí cúram sláinte géarmhíochaine agus i rialachas. Is é an tUas. Leo Kearns, Ceann Náisiúnta, Bunathrú chun Feabhais agus Athrú in FSS, an cathaoirleach ar an nGrúpa.

Creat Beartais Uileghabhálach

Cé go ligfidh bunú na nGrúpaí Ospidéal do na Grúpaí a ngnóthaí féin a bhainistiú agus oibriú leis an neamhspleáchas is mó is féidir, tá sé bunriachtanach cur chuige comhtháite a chinntiú d’fhonn dul chun cinn a dhéanamh ar chuíchóiriú agus athchumrú na seirbhísí atá dírithe ar an tseirbhís ospidéil is fearr a bhaint amach ar fud na tíre. Sa chomhthéacs sin, tá creat beartais uileghabhálach á fhorbairt ag an Roinn lena dtreorófar atheagrú iomlán na seirbhísí ospidéil, forbairt bheartas oibriúcháin FSS agus an fhorbairt Pleananna Straitéiseacha ag gach Grúpa.

Pleananna Straitéiseacha na nGrúpaí a Fhorbairt

Éileofar ar na grúpaí ospidéal uile plean straitéiseach a fhorbairt laistigh de bhliain amháin tar éis a mbunaithe. Déanfar cur síos sna pleananna ar conas a chuirfidh siad seirbhísí othar atá níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí ar fáil; conas a atheagróidh siad na seirbhísí d’fhonn cúram barrmhaith a chur ar fáil do na pobail a bhfreastalaíonn siad orthu; agus conas a bhainfidh siad an comhtháthú agus an tsineirge is mó is féidir amach le grúpaí eile agus leis na seirbhísí sláinte uile eile, go háirithe seirbhísí cúraim phríomhúil agus cúram pobail.