Feidhmíocht a Fheabhsú

Cúram Neamhsceidealta/Fanachtaí ar Thralaithe

Tá an Roinn agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) (Cláir Náisiúnta um Chúram Cliniciúil, an tAonad Seachadta Speisialta agus Stiúrthóireacht na nOspidéal Géarmhíochaine) ag iarraidh athrú inbhuanaithe a bhaint amach ach úsáid a bhaint as méadracht thábhachtach, a bheidh nasctha le tacar acmhainní, chun tacú leis na hospidéil na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Bearta feidhmíochta a chomhlíonadh;
 • Acmhainn a fhorbairt; agus
 • Inniúlacht a mhéadú d’fhonn feabhas a chur ar cháilíocht fhoriomlán aistear an othair

Tá creat oibriúcháin atá oiriúnach don fheidhm i bhfeidhm i ngach ospidéal ina bhfuil Rannóg Éigeandála. Áirítear leis an gcreat sin prótacal formhéadúcháin arb é an aidhm atá leis freagairt do bhrúnna borrtha ar bhealach sofhreagrach, rialaithe agus pleanáilte a chinntíonn go soláthraítear cúram othar barrmhaith agus a thacaíonn leis sin.  Cuirtear bearta den sórt sin i bhfeidhm ar fud an chórais sláinte ar fad, lena n-áirítear seirbhísí cúraim phríomhúil, seirbhísí cúram pobail agus seirbhísí cúraim leanúnaigh, chun a chinntiú go mbaintear leas as an acmhainn agus as na roghanna ar fad atá ar fáil agus go gcuirfear iad chun tairbhe.

De ghnáth, is féidir othair a dteastaíonn ligean isteach ó Rannóga Éigeandála uathu a chur ar thralaí i gcásanna ina sáraíonn líon na n-othar ag feitheamh le ligean isteach an acmhainn othar cónaitheach atá ar fáil ag an ospidéal.  Féachann an fhoireann chliniciúil agus an lucht bainistíochta araon leis an leas is mó a bhaint as an acmhainn atá ar fáil ach tabhairt faoi bhearta rialta ar nós na mbeart seo a leanas:

 • Othair a threorú chuig aonaid chúraim phríomhúil nó chuig aonaid mhionghortuithe nuair is cuí d’fhonn úsáid éifeachtúil speisialtóirí a chur chun cinn
 • Cuairteanna rialta ar na bardaí
 • An dáta measta imeachta a shainaithint a luaithe is féidir tar éis ligean isteach chun scaoileadh amach pleanáilte agus comhordaithe othar cónaitheach a chinntiú

Nuair atá úsáid bainte as na roghanna eile go léir, is féidir othair ligthe isteach atá in situ sa Rannóg Éigeandála go fóill a bhogadh chuig limistéir othar cónaitheach, rud is cúis le hothair bhreise a bheith ann sna bardaí.  Cé nach bhfuil sé inmhianaithe ar bhealach ar bith, féadann an beart sin riosca a laghdú d’othair atá ag feitheamh le ligean isteach agus don Rannóg Éigeandála lena mbaineann araon.

Sa bhliain 2015, chuir FSS cistiú breise €117m ar fáil chun raon tionscnamh éagsúil a chur chun feidhme ar fud an chórais sláinte ar fad d’fhonn plódú i Rannóga Éigeandála a mhaolú ar na bealaí seo a leanas:

 • Rochtain a fheabhsú ar sheirbhísí cúraim phríomhúil agus ar sheirbhísí cúram pobail, amhail Foirne Idirghabhála Pobail agus an clár OPAT (antaibheathaigh infhéitheacha sa bhaile);
 • Acmhainn na n-ospidéal a mhéadú trí níos mó ná 300 leaba a oscailt / a athoscailt agus trí níos mó ná 750 altra eile agus beagnach 80 lia comhairleach eile a fhostú;
 • Líon na scaoiltí amach moillithe a laghdú trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:
  • Laghdú a dhéanamh ar amanna feithimh i dtaca le hiarratais ar an Scéim Tacaíochta Tithe Altranais;
  • An ciste cúraim idirthréimhsigh a mhéadú chun tacú le níos mó ná 3,800 othar sa bhliain 2015;
  • Pacáistí cúram baile a mhéadú (soláthraíodh 1,650 pacáiste breise sa bhliain 2015);
  • Leapacha breise gearrfhanachta a oscailt i dtithe altranais;
  • Biúró leapacha a bhunú do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar mhaithe le rochtain a fheabhsú ar leapacha i dtithe altranais;
  • Feabhas a chur ar na próisis atá i bhfeidhm ag na hospidéil chun ullmhú do bhorradh san éileamh ar chúram éigeandála agus chun borradh den sórt sin a bhainistiú.

Liostaí feithimh Othar Cónaitheach/Cásanna Lae agus Othar Seachtrach

 • Ordaíodh do gach grúpa ospidéal díriú ar bhainistiú a dhéanamh ar ghnáthaimh sceidealta agus ar liostaí feithimh. Táthar tar éis 300 leaba bhreise ospidéil a oscailt agus níos mó ná 750 altra eile agus beagnach 80 lia comhairleach eile a earcú chun tacú le gnáthaimh sceidealta agus le gnáthaimh éigeandála araon. Chuir FSS Grúpa Rialachais um Chúram Sceidealta ar bun chun leanúint le líon na ndaoine atá ar an liosta feithimh a laghdú. Tá an tAonad Seachadta Speisialta ag forbairt córas chun spriocanna an Phlean Seirbhíse Náisiúnta 2016 a chomhlíonadh agus tá an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) ag tacú leis an obair sin trí Phrótacal, Treoir, Oiliúint agus Clár Forbartha maidir le Bainistiú Liostaí Feithimh a fhorbairt agus a sholáthar.
 • Mar iarracht chomhbheartaithe ar na hamanna feithimh is faide a laghdú, leag an Roinn am feithimh uasta 18 mí síos a bheadh le baint amach faoi mhí an Mheithimh 2015 agus leag sí am feithimh uasta 15 mhí síos a bheadh le baint amach faoi dheireadh na bliana 2015.  Faoi mhí an Mheithimh 2015, baineadh na spriocanna amach i 99.6% de gach cás ina raibh othar cónaitheach ag fanacht le níos mó ná 18 mí agus baineadh iad amach i 92% de gach cás othar seachtrach. Faoi dheireadh na bliana 2015, baineadh na spriocanna don am feithimh níos giorra – ba é sin, 15 mhí – amach i 95% de gach cás othar cónaitheach agus i 93% de gach cás othar seachtrach. Leagtar feabhsuithe eile ar amanna feithimh sa bhliain 2016 amach i bPlean Seirbhíse FSS don bhliain 2016.
 • Toisc go bhfuil na hospidéil roinnte ina ngrúpaí, méadófar an acmhainneacht atá ann úsáid na hacmhainne a uasmhéadú ar fud roinnt láithreán éagsúil chun a chinntiú go mbeifear in ann déileáil ar bhealach tráthúil le dúshláin ag láithreáin ospidéil aonair.
 • Foilsíonn an NTPF faisnéis faoi liostaí feithimh. I dteannta na bliana reatha, tá an NTPF ag forbairt stór faisnéise faoi liostaí feithimh don bhliain 2014 agus 2015. Is féidir an fhaisnéis sin a fháil tríd an mbliain iomchuí a roghnú sa roghchlár anuas ag an nasc thuas.

Liosta feithimh Othar Seachtrach

Cuimsíonn Clár Feabhsaithe Feidhmíochta na Seirbhíse Othar Seachtrach (OS) FSS, an tAonad Seachadta Speisialta, an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála agus na hospidéil go léir a chuireann seirbhísí othar seachtrach ar fáil. Is clár náisiúnta é a bhfuil sé mar aidhm aige rochtain thráthúil chuí ar sheirbhísí othar seachtrach a chinntiú le go mbuaileann an ball is oiriúnaí den fhoireann chliniciúil leis an othar cuí ag an am cuí. Ó tosaíodh é ag deireadh mhí an Mhárta 2013, tháinig laghdú 95% ar líon na n-othar ag fanacht breis agus 12 mhí le coinne othar seachtrach, ó bhuaic de 103,433 othar (Márta 2013) go 4,626 othar ag deireadh mhí na Nollag 2013.

Mar is amhlaidh le liostaí feithimh othar cónaitheach/cásanna lae, bainfear úsáid as na hacmhainní ar fud roinnt suíomhanna, tar éis na grúpaí ospidéal a bhunú, chun a chinntiú gur féidir aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ag suíomhanna ospidéil aonair ar bhealach tráthúil.