Athchóiriú na Seirbhíse Otharcharranna

Tá mórchlár athchóirithe ar siúl sa tSeirbhís Otharcharranna Náisiúnta (SON). Tá sé mar chuspóir aige nua-aoisiú a dhéanamh ar conas a bhainistíonn agus a sholáthraíonn FSS seirbhísí cúram réamhospidéil ar mhaithe le córas atá brúite chun cinn go cliniciúil agus atá comhordaithe go náisiúnta a dtacaíonn teicneolaíocht fheabhsaithe leis. Tacóidh sé sin leis an gcóras ospidéal géarmhíochaine agus cinnteoidh sé go soláthrófar cúram réamhospidéil ar bhealach cuí agus tráthúil.

An tIonad Oibríochtaí Éigeandála Náisiúnta

Cuíchóiríodh na hionaid rialaithe réigiúnacha ina n-ionad náisiúnta amháin atá suite ar dhá láithreán, is iad sin, an tIonad Oibríochtaí Éigeandála Náisiúnta i dTamhlacht agus an comhionad atá aige i mBéal Átha Seanaidh.

Bíonn teicneolaíocht níos fearr á soláthar ag an tionscadal athchóirithe.  Forbairtí amhail raidió digiteach, seachadadh ríomhchuidithe (CAD), sonraí móibíleacha agus tuairisciú leictreonach ar chúram othar, cumasófar leo don tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr acmhainní a imscaradh ar bhealach níos éifeachtaí agus ar bhonn náisiúnta, seachas laistigh de limistéir gheografacha bheaga amháin. Cuireadh an córas náisiúnta CAD i mbun feidhme i mí Mheán Fómhair 2015 agus tá oibríochtaí seirbhíse otharchairr agus imscaradh feithiclí éigeandála á mbunathrú leis ó shin i leith.  Tá éirchód léarscáilithe isteach sa chóras CAD anois freisin.

An tSeirbhís Cúraim Idirmheánaigh (ICS)

Díríonn an tSeirbhís Cúraim Idirmheánaigh ar aistrithe idir ospidéil agus ar iompar neamhéigeandála géarchúise ísle, rud a fhágann an cabhlach éigeandála saor chun freagairt do ghlaonna éigeandála. Is í an tSeirbhís Cúraim Idirmheánaigh a sholáthraíonn breis agus 80% d’iomlán na n-aistrithe idir saoráidí anois.

Socruithe Oibre

Rinneadh socruithe oibre a nua-aoisiú d’fhonn freagairt do shocruithe oibre náisiúnta caighdeánacha. Áirítear leis na hathruithe sin bogadh ó uainchlárú ar glao-dhualgas go huainchlárú ar dualgas, le go bhfuil foireann paraimhíochaine ardoilte ina bhfeithiclí nó ina mbunáiteanna le linn sealanna agus gur féidir iad a sheoladh chuig glaonna 999 láithreach.  Tá uainchlárú ar dualgas, a bhfuil seoladh atá i bhfad níos tapa aige, i bhfeidhm in an-chuid den Stát.

Tacaíocht Éigeandála Aermhíochaine

Cuireann an tseirbhís Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine tacaíocht thiomnaithe aermhíochaine ar fáil don tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr san iarthar, go háirithe sa chás nach cuí ón taobh cliniciúil de a bheadh amanna iompair otharchairr thalún. Is iad an tAerchór agus an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr a sholáthraíonn an tseirbhís, agus tacaíocht bhreise á fáil acu ó Ghardaí Cósta na hÉireann.