Ár nOspidéil a Athchóiriú

Mar atá leagtha amach in Sláinte sa Todhchaí: Creat maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Sláinte 2012-2015, gheall Clár an Rialtais athchóiriú bunúsach ar ár seirbhísí sláinte. Cuid lárnach de is ea seirbhís sláinte aonsraithe a thabhairt isteach, a dtacaíonn Árachas Sláinte Uilechoiteann (ÁSU) léi, atá ceaptha de réir na bprionsabal um dhlúthpháirtíocht shóisialta.  Leagtar amach in Future Health na croíphrionsabail a threoróidh dearadh an chórais sa todhchaí:

  • Daoine a choinneáil sláintiúil trí oibriú ar fud earnálacha – oibriú ar fud earnálacha d’fhonn sláinte agus folláine a chur chun cinn
  • Cothromas – rochtain uilechoiteann atá bunaithe ar riachtanas, agus ní ar an gcumas chun íoc
  • Cáilíocht – na torthaí sláinte is fearr do shaoránaigh laistigh de na hacmhainní atá ar fáil
  • Cumhachtú – saoránaigh, othair agus oibrithe cúram sláinte a chumhachtú trí chomhroinnt eolais agus faisnéise
  • Dírithe ar othair – freagrúil do riachtanais othar
  • Éifeachtúlacht agus éifeachtacht – trí dhreasachtaí a chur ar chomhréim chun an méid sin a bhaint amach
  • Rialáil agus Sábháilteacht Othar – tacú le cúram atá sábháilte, ar ardchaighdeán agus comhtháite sa timpeallacht is oiriúnaí.

Tá na prionsabail sin mar bhonn agus thaca ag an athchóiriú ar an gcóras ospidéal, lena n-áirítear socrúcháin rialachais agus athchumrú seirbhísí ospidéil chun a chinntiú go soláthraítear seirbhísí ospidéil atá sábháilte agus ar ardchaighdeán ar fud na tíre.  Tá grúpaí ospidéal neamhreachtúla á mbunú sula mbunófar iontaobhais ospidéal neamhspleácha ar bhonn reachtúil. Tá grúpaí ospidéal agus, sa deireadh, iontaobhais ospidéal neamhspleácha ceaptha chun rochtain níos freagrúla agus níos cothromasaí ar sheirbhísí ospidéil ardchaighdeáin a sholáthar.

Foghlaim faoi ghrúpaí ospidéal.

Bhunaíomar an tAonad Seachadta Speisialta chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist um thralaithe inár rannóga éigeandála agus tá dul chun cinn suntasach déanta againn. Féach na figiúirí is déanaí anseo

Den chéad uair riamh, tá faisnéis againn faoi liostaí feithimh i gcomhair coinní othar cónaitheach agus othar seachtrach. Leis an bhfaisnéis sin, thugamar faoi na liostaí feithimh sin a laghdú freisin. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Nasc tábhachtach eile sa slabhra is ea an tseirbhís otharcharranna. Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi conas atá an tseirbhís seo ag athrú.

Tosaíocht eile is ea ospidéal nua do leanaí a fhorbairt. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.