Leanann Airgead an tOthar

Cúlra

Múnla nua chun cúram ospidéil phoiblí a mhaoiniú is ea Leanann Airgead an tOthar (MFTP).

Is é atá i gceist leis bogadh amach ó bhuiséid neamhéifeachtúla bhlocdheontais go córas nua ina n-íoctar ospidéal as an leibhéal gníomhaíochta iarbhír ar tugadh faoi. Mar sin de, maoineofar ospidéil bunaithe ar chainníocht agus ar cháilíocht na seirbhísí a sholáthraíonn siad d’othair.  Beidh siad saor, faoi réir uasteorainneacha buiséadacha iomlána, an bealach is cost-éifeachtúla a leanúint leis an gcaighdeán feidhmíochta sin a bhaint amach.  Soláthrófar disciplín buiséadach trí úsáid a bhaint as buiséid sheasta le haghaidh gníomhaíocht MFTP.

Go hachomair, tá sé beartaithe go ndéanfaidh MFTP na nithe seo:

  • córas níos cothroime um leithdháileadh acmhainní ina n-íoctar ospidéil as an gcúram ardchaighdeáin a sholáthraíonn siad a chinntiú,
  • éifeachtúlacht a bhrú chun cinn sa soláthar seirbhísí ospidéil ardchaighdeáin,
  • follasacht sa soláthar seirbhísí ospidéil a mhéadú, agus
  • sa deireadh, tacú leis an mbogadh chuig córas cothromasach aonsraithe árachais sláinte uilechoitinn ina bhfuil gach duine árachaithe agus ina maoinítear a gcúram ar an mbonn céanna.

Cur Chun Feidhme

Is é is Leanann Airgead an tOthar ann ná mórathrú ar an dóigh a maoinítear ospidéil.  Chuige sin, tá cur chuige céimnithe um chur chun feidhme á ghlacadh.  Is é an cuspóir príomha do 2014 tús a chur leis agus an coincheap um maoiniú a cheangal le gníomhaíocht iarbhír ar bhealach nach ndíchobhsóidh buiséid ospidéil a thabhairt isteach ar fud earnáil na n-ospidéal géarmhíochaine.  Mar sin de, cuireadh tús leis an gcéad chéim de MFTP ó mhí Eanáir ar fud 38 ospidéal le haghaidh gníomhaíocht phoiblí othar cónaitheach agus cás lae.  Déanfar monatóireacht chuí ar an gcóras ar bhonn rialta i rith na bliana.

Cuireadh tús le cur chun feidhme tar éis obair shuntasach ullmhúcháin ar tugadh fúithi le linn 2013.  Áiríodh leis sin:

  • Páipéar Beartais mionsonraithe ar MFTP a fhoilsiú
  • próiseas comhairliúcháin le páirtithe leasmhara
  • athbhreithniú ullmhachta ar thug saineolaí idirnáisiúnta faoi
  • treoirthionscadal
  • scáthchleachtadh maoiniúcháin
  • Oifig um Praghsáil Cúram Sláinte a bhunú ar bhonn riaracháin.

Forbairt MFTP sa Todhchaí

Cé gur tosaíodh MFTP le seirbhísí ospidéil, fabhróidh an córas íocaíochta sa todhchaí le go leanfaidh airgead an t-othar amach as an ospidéal, nuair is cuí, chun tacú le cóireáil i seirbhísí cúraim phríomhúil. Bainfidh tábhacht le hobair na gClár Cliniciúil Náisiúnta maidir le forbairt an mhúnla íocaíochta sa todhchaí le go bhféadfar cúram a mhaoiniú mar bheart/phacáiste ar fud timpeallachtaí éagsúla.  Beidh ról lárnach i gcur chun feidhme MFTP ag cumarsáid leanúnach agus ag rannpháirteachas leanúnach le páirtithe leasmhara.