An Clár um Athchóiriú Struchtúrach

D’fhonn seirbhísí a fheabhsú don phobal agus cuspóirí uileghabhálacha an chláir athchóirithe a bhaint amach, teastaíonn athruithe fíora ar struchtúir an chórais sláinte uainn.  Sonraítear in Sláinte sa Todhchaí pleananna an Rialtais le haghaidh athchóiriú struchtúrach agus leagtar amach ann an cur chuige céimnithe atá á ghlacadh, mar atá achoimrithe thíos.

Céim 1

Tá an chéad chéim den phróiseas trasdula dírithe ar na nithe seo:

 • struchtúir athbhreithnithe rialachais agus bhainistíochta a thabhairt isteach, lena n-áirítear stiúrthóirí náisiúnta nua a cheapadh, i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;
 • grúpaí ospidéal a bhunú ar bhonn riaracháin;
 • athbhreithniú a dhéanamh ar na struchtúir chun cúram príomhúil, cúram sóisialta agus cúram meabhairshláinte a sholáthar d’fhonn comhtháthú seirbhísí ag an leibhéal áitiúil a fheabhsú tar éis athbhreithnithe ar Réimsí Seirbhíse Comhtháite; agus
 • An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a bhunú.

Céim 2

Beartaíonn céim a dó de na hathchóirithe struchtúracha go lánscoirfear FSS agus go dtabharfar isteach deighilt fhoirmiúil idir ceannaitheoirí agus soláthraithe san earnáil sláinte.  Leanfar leis an gcóras a mhaoiniú go hiomlán trí cháin le linn na céime seo.  Tugtar gealltanas in Future Health (Sláinte sa Todhchaí) faoin gcéim seo do na nithe seo:

 • Gníomhaireacht um Choimisiúnú Cúram Sláinte a bhunú;
 • gníomhaireacht náisiúnta a bhunú d’fhonn sláinte agus folláine a chur chun cinn;
 • grúpaí ospidéal a fhorbairt go hIontaobhais; agus
 • an córas soláthair athbhreithnithe um chúram príomhúil agus chúram sóisialta a chur ar bhonn reachtúil.

Céim 3

Sa chéim dheiridh d’athchóiriú struchtúrach, bogfar chuig comhcheangal de mhaoiniúchán Árachais Sláinte Uilechoitinn (ÁSU) le haghaidh seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine agus seirbhísí áirithe cúraim phríomhúil, agus de mhaoiniúchán cánachais ghinearálta le haghaidh seirbhísí eile, lena n-áirítear seirbhísí cúraim shóisialta ar nós cúram míchumais agus cúram fadtéarmach.  Ag an tráth seo, tabharfaidh an Ghníomhaireacht um Choimisiúnú Cúram Sláinte roinnt dá feidhmeanna ceannaigh d’árachóirí sláinte faoi ÁSU, ach imreoidh sí ról tábhachtach go fóill sa chóras sláinte.  Áireofar leis sin ról lárnach straitéiseach maidir leis an sreabhadh cistí idir na géaga éagsúla den chóras sláinte a bhainistiú agus oibriú leis na hárachóirí sláinte d’fhonn tacú le cúram comhtháite ardchaighdeáin a sholáthar.

Dul chun cinn go dtí seo

Tá an-dul chun cinn déanta ar roinnt gnéithe d’athchóiriú struchtúrtha go dtí seo, faoi mar atá leagtha amach thíos:

 • Tá na socruithe athbhreithnithe rialachais agus bainistíochta i bhfeidhm i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tar éis an tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013 a achtú;
 • Ceapadh gach cathaoirleach ar na grúpaí ospidéal agus tá an cathaoirleach ar an nGrúpa Comhairleach Straitéiseach um ghrúpaí ospidéal i mbun oibre;
 • Foilsíodh reachtaíocht lena ndéantar foráil do dhíbhunú Vóta FSS;
 • Bunaíodh Oifig um Praghsáil Cúram Sláinte ar bhonn riaracháin;
 • Bunaíodh Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach; agus
 • Bunaíodh rannóg nua de FSS a stiúrann Stiúrthóir Náisiúnta í d’fhonn seirbhísí comhroinnte a chur chun feidhme sa chóras sláinte.  Tá an rannóg seo ag obair d’fhonn Plean Seirbhísí Comhroinnte na hEarnála Sláinte 2012 – 2015 a chur chun feidhme.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.