Rialachas

Bhunaíomar an Oifig um Bainistíocht an Chláir (OBC) d’fhonn cur chun feidhme an chláir athchóirithe sa Roinn a bhrú chun cinn, a bhainistiú agus a mhonatóiriú le go ngníomhaíonn sé mar fheidhm lárnach agus uileghabhálach chomhordúcháin don athchóiriú sláinte.

Tá freagracht ar an Oifig um Bainistíocht an Chláir as:

  • a chinntiú go n-oibríonn na snáitheanna éagsúla oibre le chéile chun na cuspóirí athchóirithe foriomlána a bhaint amach;
  • tuairim straitéiseach a ghlacadh maidir le tráthchlárú agus seicheamhú na snáitheanna oibre;
  • gníomhaíochtaí cumarsáide, monatóireachta agus rialaithe don chlár.

Oibrímid go dlúth leis na príomhpháirtithe leasmhara go léir sa chóras sláinte ar mhaithe le cur chun feidhme comhoibríoch rathúil a chinntiú.