An Clár Athchóirithe a Sholáthar

I gClár an Rialtais, gealltar an t-athchóiriú is bunúsaí ar ár seirbhísí sláinte i stair an Stáit.Leagtar amach in Sláinte sa Todhchaí: Creat maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Sláinte 2012 – 2015 na bearta a dhéanfaimid chun an gealltanas sin a chomhlíonadh.

Ní féidir a shéanadh go bhfuil gá le hathrú ar an tseirbhís sláinte.  Tá an córas reatha éagórach d’othar; is minic a theipeann air freastal ar a riachtanais chomh gasta agus is gá; agus ní sholáthraíonn sé luach ar airgead.  Tá mórdhúshláin os comhair an chórais, lena n-áirítear buiséid atá ag laghdú go mór; liostaí feithimh fhada; easnaimh acmhainní; daonra atá ag dul in aois; agus fás suntasach ar a mhinice atá galar ainsealach ar fáil.  Go bunúsach, ní féidir aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin laistigh de theorainneacha an chórais sláinte reatha. Ní mór dúinn athrú mórscála a sholáthraíonn athchóiriú bunúsach a chur chun feidhme.

Cuid lárnach de chlár athchóirithe sláinte an Rialtais is ea seirbhís sláinte aonsraithe a thabhairt isteach, a dtacaíonn Árachas Sláinte Uilechoiteann (ÁSU) léi agus atá ceaptha de réir na bprionsabal um dhlúthpháirtíocht shóisialta.  Ciallaíonn sé sin:

 • go mbeidh cothroime rochtana ag an bpobal ar chúram sláinte bunaithe ar ghá agus ní ar ioncam;
 • go mbeidh gach duine árachaithe le haghaidh pacáiste caighdeánach seirbhísí sláinte íceacha;
 • nach mbeidh aon idirdhealú idir othair “phoiblí” agus othair “phríobháideacha”;
 • go dtabharfaimid cúram príomhúil uilechoiteann isteach, ina mbeidh cúram dochtúirí ginearálta saor in aisce ag an bpointe úsáide do chách;
 • go gcuirfear san áireamh i gcúram ospidéil uilechoiteann iontaobhais neamhspleácha neamhbhrabúsacha agus ospidéil phríobháideacha;
 • go mbeidh seirbhísí cúraim shóisialta lasmuigh den chóras ÁSU ach beidh siad comhtháthaithe timpeall an úsáideora;
 • go mbeidh an córas sláinte bunaithe ar mhúnla árachóirí ilíocóirí ina bhfuil árachóirí iomaíocha; agus
 • go bunúsach, go gcuirfear an tseirbhís ar fáil go poiblí.

Cé gur cuimsitheach agus bunathraitheach atá na hathchóirithe a bheartaítear, ní mór dúinn rochtain agus cáilíocht a choinneáil le linn an phróisis athchóirithe.  Chuige sin, molann Future Health gur cheart athrú a chur chun feidhme ar bhonn céimnithe agus ar bhonn dea-fhianaise. Forbrófar tuilleadh gníomhaíochtaí mionsonraithe ar bhunús an chreata straitéisigh seo de réir mar a leanann an próiseas athchóirithe leis.

Bhunaíomar an Oifig um Bainistíocht an Chláir (OBC) d’fhonn  cur chun feidhme an chláir athchóirithe sa Roinn a bhrú chun cinn, a bhainistiú agus a mhonatóiriú le go ngníomhaíonn sé mar fheidhm lárnach agus uileghabhálach chomhordúcháin don athchóiriú sláinte.

Tá freagracht ar an Oifig um Bainistíocht an Chláir as:

 • a chinntiú go n-oibríonn na snáitheanna éagsúla oibre le chéile chun na cuspóirí athchóirithe foriomlána a bhaint amach;
 • tuairim straitéiseach a ghlacadh maidir le tráthchlárú agus seicheamhú na snáitheanna oibre agus gníomhaíochtaí cumarsáide, monatóireachta agus rialaithe don chlár.

Oibrímid go dlúth leis na príomhpháirtithe leasmhara go léir sa chóras sláinte ar mhaithe le cur chun feidhme comhoibríoch rathúil a chinntiú.

An Clár Athchóirithe Sláinte – Achoimre ar Éachtaí in 2013

I mí na Samhna 2012, d’fhormheas Rialtas na hÉireann Future Health: A Strategic Framework for Reform of the Health Service 2012-2015 (Sláinte sa Todhchaí: Creat maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Sláinte 2012-2015) ina leagtar amach na hathchóirithe príomha ar chúram sláinte a thabharfar isteach sna blianta le teacht mar bhunchlocha tábhachtacha le haghaidh Árachas Sláinte Uilechoiteann a thabhairt isteach sa bhliain 2016. Is é atá sna nithe seo a leanas ná achoimre ar an dul chun cinn príomha go dtí seo:

 •  bunaíodh Bord Athchóirithe Sláinte, Oifig um Bainistíocht an Chláir sa Roinn agus Grúpa Athchóirithe Córas i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte d’fhonn cur chun feidhme an Chláir Athchóirithe Sláinte a bhrú chun cinn;
 • i mí na Bealtaine 2013, foilsíodh dhá thuarascáil faoi Ghrúpaí Ospidéal — “The Establishment of Hospital Groups as a Transition to Independent Hospital Trusts” (“An Bunú Grúpaí Ospidéal mar Thrasdul chuig Iontaobhais Ospidéil Neamhspleácha”), agus “Securing the Future of Smaller Hospitals” (“Todhchaí na nOspidéal Beag a Chinntiú”);
 • i mí an Mhárta 2013, foilsíodh tionscnaimh an Bheartais ‘Éire Shláintiúil’/an Bheartais Sláinte agus Folláine;
 • tháinig an tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) i bhfeidhm an 25 Iúil 2013. Leis an Acht, cuireadh deireadh le Bord FSS agus rinneadh foráil don Stiúrthóireacht bheith ar an gcomhlacht rialaithe do FSS in áit an Bhoird;
 • cuireadh tús le hobair ar an Ospidéal Náisiúnta do Leanaí in 2013;
 • cuireadh dréacht den Pháipéar Bán faoi Árachas Sláinte Uilechoiteann i gcrích i mí na Samhna 2013; agus
 • cuireadh tús le scáthmhaoiniú d’ospidéil roghnaithe faoi “Leanann Airgead an tOthar” (MTPF) in 2013.