Básanna Imbhreithe Phort Laoise: 2006 go dtí seo

Tuarascáil an Phríomh-Dhochtúra faoi Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre FSS, Básanna Imbhreithe Phort Laoise: 2006 go dtí seo

D’iarr an tAire Sláinte ar an bPríomh-Dhochtúir Tuarascáil a ullmhú tar éis cláir de chuid Primetime Investigates a bhain le Seirbhísí Máithreachais Ospidéal Phort Laoise an 30 Eanáir 2014. Is í an cheist ríthábhachtach tosaigh a dtugtar aghaidh uirthi sa Tuarascáil ná cé acu is féidir, nó nach féidir, a rá gur sábháilte anois atá an tseirbhís a chuireann Seirbhísí Máithreachais Ospidéal Phort Laoise (PHMS) ar fáil agus gur sábháilte a bheidh sí isteach sa todhchaí mar thoradh ar na teagmhais a tuairiscíodh go poiblí agus mar thoradh ar an dóigh ar fhreagair Ospidéal Phort Laoise do na teagmhais sin.

Conclúidí na Tuarascála

Is mar seo a leanas atá na conclúidí foriomlána sa Tuarascáil:

  1. Caitheadh go dona agus, uaireanta, ar bhealach millteanach le teaghlaigh agus le hothair, cheal measa, cineáltais, cúirtéise agus tuisceana.
  2. Tarraingíodh siar faisnéis ba cheart a thabhairt do theaghlaigh gan aon chúis inchosanta.
  3. Shainaithin agus d’aimsigh an t-ospidéal drochthorthaí ar dócha go bhféadfaí iad a chosc, ach ní dhearna sé beart imleor agus sásúil ina leith.
  4. Ní féidir an tseirbhís PHMS a mheas a bheith sábháilte agus inbhuanaithe laistigh dá socruithe rialachais reatha toisc gur in easnamh inti atá an-chuid de na critéir thábhachtacha atá ag teastáil d’fhonn seirbhís mháithreachais shábháilte agus inbhuanaithe a sholáthar ar bhonn aonair.
  5. Bhí faisnéis pháirteach ag roinnt mhaith eagraíochtaí, PHMS san áireamh, maidir le sábháilteacht PHMS a d’fhéadfadh a bheith ina cúis le hidirghabháil luath dá dtabharfaí le chéile í.
  6. Ba cheart do FSS tacaíocht agus maoirseacht sheachtrach ní ba láidre agus ní ba réamhghníomhaí a chur ar fáil, mar thoradh ar na saincheisteanna a sainaithníodh in 2007.

Na Chéad Chéimeanna Eile

  • Moladh práinneach is ea go n-éiríonn PHMS ina cuid de Líonra Cliniciúil Bainistithe faoi mhúnla rialachais aonair le hOspidéal Ollscoile Ban agus Naíonán an Chúim. Ar feitheamh chur chun feidhme an mholta sin, moltar sa tuarascáil gur cheart foireann a cheapadh le PHMS a reáchtáil. Chuir FSS an fhoireann seo i bhfeidhm an 28 Feabhra 2014. Maidir le saincheisteanna leathana máithreachais, moltar gur cheart seirbhísí beaga eile máithreachais a chomhtháthú isteach i líonraí cliniciúla bainistithe laistigh den ghrúpa ospidéal lena mbaineann.
  • Iarradh ar an ÚFCS tabhairt faoi imscrúdú de réir Alt 9 (2) den Acht Sláinte 2007. Ina theannta sin, iarradh ar an ÚFCS tabhairt faoi mheasúnú láithreach ar an gcultúr sábháilteacht othar ag Ospidéal Phort Laoise. Áirítear le moltaí leathana maidir le sábháilteacht othar tabhairt isteach a dhéanamh ar Ráiteas maidir le Sábháilteacht Othar a fhoilseofar agus a nuashonrófar gach mí agus Córas Faireachais Náisiúnta um Shábháilteacht Othar á bhunú ag an ÚFCS. Tá tosú imscrúdú Alt 9 formheasta anois ag Bord an ÚFCS.
  • Déanann an Tuarascáil 42 moladh agus 11 mholadh iomlána, ar ghlac an tAire Sláinte leo go léir. Ní hamháin go ndéanfaidh an Tuarascáil seo eolas don Straitéis Náisiúnta Seirbhíse Máithreachais atá beartaithe ag an Roinn Sláinte a bhfuiltear ag súil go gcuirfear ar fáil í go mall in 2014 ach beidh sí mar bhonn agus thaca léi freisin.

Léigh an tuarascáil iomlán anseo.