Bás Máthartha ag Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe in 2012

Bhunaigh FSS Grúpa Tacaíochta Náisiúnta um Fhorfheidhmiú chun comhairle a chur ar fáil maidir le forfheidhmiú na moltaí atá i dtuarascáil imscrúdaithe FSS ar an mbás máthartha ag Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe in 2012 agus chun na moltaí sin a mhaoirsiú. Chomh maith leis sin, chuir an Grúpa moltaí an Phríomhscrúdaitheora Leighis san áireamh ina chuid oibre agus tá comhairle á cur ar fáil aige faoi fhorfheidhmiú na moltaí in imscrúdú an ÚFCS agus tá sé ag tacú leis.

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe ar fhorfheidhmiú na moltaí in Imscrúdú FSS agus in Ionchoisne an Phríomhscrúdaitheora Leighis; rinne an Bord na torthaí agus na moltaí go léir i dTuarascáil an ÚFCS a bhreithniú, an beart breise nach mór a dhéanamh a shainaithint agus pleananna chun aghaidh a thabhairt ar na moltaí go léir a chur i bhfeidhm.

Leagtar amach i dTuarascáil Imscrúdaithe an ÚFCS roinnt saincheisteanna maidir leis an gcliseadh cúram bunúsach a chur ar fáil i gcomhthéacs ina raibh socruithe laga rialachais i bhfeidhm d’fhonn seirbhísí sábháilte ardchaighdeáin a chinntiú agus ina raibh easpa faisnéis thábhachtach trína bhféadfaí feidhmíocht seirbhísí a mheas agus a bhainistiú.

Tá aghaidh á tabhairt ar roinnt bearta tosaíochta:

  • Tosaíocht a thabhairt do chultúr sábháilteacht othar i bPlean Seirbhíse Bliantúil FSS trí shainbhearta a dhíríonn ar cháilíocht agus sábháilteacht othar, lena n-áirítear Ionfhabhtuithe a bhaineann le Cúram Sláinte, sábháilteacht cógas agus cur chun feidhme na Scor Luath-Rabhaidh. Tá socrú déanta ag Oifig an Phríomh-Dhochtúra le haghaidh athbhreithnithe ardleibhéil rialta le FSS ar Tháscairí Feidhmíochta um shábháilteacht othar sa Phlean Seirbhíse ar fud na bliana.
  • Cód Iompair a fhorbairt d’fhostóirí ina leagtar amach go soiléir na freagrachtaí ar fhostóirí maidir leis an gcultúr sábháilteachta, leis an rialachas agus leis an bhfeidhmíocht is fearr don eagraíocht a bhaint amach.
  • Straitéis Náisiúnta Seirbhíse Máithreachais á forbairt ag an Roinn Sláinte i gcomhthéacs an Chláir Athchóirithe fhoriomláin i gcomhar le FSS.

D’iarr an tAire ar an gCoiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil coimisiúnú agus dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar cheithre threoirlíne náisiúnta chliniciúla nua i gcomhréir le moltaí thuarascáil an ÚFCS.