Foilseacháin

Tuarascáil faoin gComhairliúchán Poiblí ar an Dréachtchreat le haghaidh Beartas Faisnéise Sláinte

Chuaigh an Roinn Sláinte i gcomhairle le geallsealbhóirí ar an Dréachtchreat le haghaidh Beartas Faisnéise Sláinte trí cheardlann le lucht freastail an tSeimineáir Náisiúnta um Fhaisnéis Sláinte ar an 4 Deireadh Fómhair 2017 agus trí chomhairliúchán poiblí ar líne ar feadh sé seachtaine ón 4 Deireadh Fómhair go dtí an 15 Samhain 2017. Ba é cuspóir an chomhairliúcháin seo ná tuairimí ar na tograí a fháil chun cabhrú le Creat le Beartas Náisiúnta Faisnéise Sláinte a fhorbairt agus clár oibre sna réimsí reachtaíocht faisnéise sláinte, rialachas faisnéise, socruithe oibriúcháin agus feasacht othar agus ghairmiúil. D’fhreastail os cionn 270 duine ar an Seimineár Náisiúnta um Fhaisnéis Sláinte agus rinneadh 167 aighneacht faoin gcomhairliúchán poiblí ar líne. Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo na torthaí ón anailís ar na freagraí a tugadh ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí seo.

The Department of Health consulted stakeholders on a draft Health Information Policy Framework via a workshop with attendees at the National Health Information Seminar on 4 October 2017 and a six week online public consultation from 4 October to 15 November. The aim of these consultations was to seek views to inform the development of a National Health Information Policy Framework and a programme of work in the areas of health information legislation, information governance, operational arrangements and patient and professional awareness. Over 270 individuals attended the National Health Information Seminar and the online public consultation received 167 responses. This report presents the findings from the analysis of all responses that were submitted to this public consultation process