Foilseacháin

Treoir maidir le hIarratas a Dhéanamh chuig an gCiste Comhtháthaithe Sláintecare

Go raibh maith agat as spéis a léiriú sa Chiste Comhtháthaithe Sláintecare. Fuaireamar líon mór iarratas agus tá an mheastóireacht orthu beagnach críochnaithe anois. Bhí sé mar aidhm againn an próiseas a chríochnú faoi dheireadh mhí an Mheithimh. Mar gheall ar ardlíon agus ardchaighdeán na n-iarratas a fuarthas, áfach, ní rabhamar in ann déanamh amhlaidh. Tá sé mar aidhm againn an próiseas a chríochnú go luath agus tabharfar fógra do gach iarratasóir faoin toradh in am is i dtráth.

Go raibh maith agat as ucht d’fhoighne.

Le dea-mhéin,

Sláintecare

Leis an bPlean Gníomhaíochta Sláintecare 2019, cuirtear na bunchlocha i bhfeidhm le haghaidh athrú suntasach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí sláinte in Éirinn. Is é an aidhm atá leis an bPlean an fhís atá ag an gCoiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí don chóras sláinte a chomhlíonadh, is é sin, córas ina soláthraíonn an duine ceart cúram san áit cheart ag an am ceart.

Cuireadh €20 milliún i leataobh i mBuiséad 2019 le haghaidh Ciste Comhtháthaithe Sláintecare atá imfhálaithe a bhunú chun a thástáil agus a mheas conas is féidir seirbhísí a sholáthar ar an mbealach is fearr.

Tá an Ciste Comhtháthaithe Sláintecare ar lorg aighneachtaí atá dírithe ar chosc, ar chúram pobail agus ar chúram a chomhtháthú ar fud gach timpeallachta cúram sláinte agus cúraim shóisialta.

Is gá go mbeifear in ann na tionscadail a chuirfear isteach a chur chun feidhme sa bhliain 2019.

Cuirfear fáilte ar leith roimh thionscadail chomhchistithe a bheifear in ann a chur i gcrích ar bhonn comhpháirtíochta.

Iarrtar iarratais do thionscadail:

• A chuireann chun cinn an ról atá ag saoránaigh in aire a thabhairt dá sláinte féin agus a chumhachtaíonn iad déanamh amhlaidh
• A leathnaíonn agus a chomhroinneann samplaí den dea-chleachtas agus próisis le haghaidh galar ainsealach a bhainistiú agus le haghaidh cúram a thabhairt do dhaoine scothaosta
• A spreagann nuálaíocht maidir le cúram a aistriú chuig an bpobal nó a sholáthraíonn bearta um sheachaint ospidéil

Íoslódáil an treoir iarratais anseo.

Íoslódáil teimpléad iarratais anseo.

Ceisteanna Coitianta

Ciorclán 13/2014 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe – Deontais ó Chistí Státchiste a Bhainistiú agus Cuntasacht as na Cistí sin – Nóta Treorach agus Ceanglais Tuairiscithe

Ba cheart iarratais a chur isteach mar cheangaltán le ríomhphost chuig PitchToSlaintecare@health.gov.ie faoi 1 p.m. an 18 Aibreán 2019.