Foilseacháin

Páipéar Beartais maidir le Foirceannadh Toirchis a Rialáil

D’fhoilsigh an Comhchoiste Oireachtais an Tuarascáil uaidh maidir leis an Ochtú Leasú ar an mBunreacht Dé Céadaoin an 20 Nollaig 2017.  Léiríodh sa Tuarascáil ón gCoiste an seasamh a bhí ag formhór na gcomhaltaí den Choiste. Tá seasaimh easaontacha agus taifid vótála leagtha amach in Aguisín 4 a ghabhann leis an Tuarascáil ón gCoiste.

An 29 Eanáir 2018, thug an Rialtas cead do reifreann a thionól ar Airteagal 40.3.3 faoi dheireadh mhí na Bealtaine 2018, faoi réir Bille um Leasú ar an mBunreacht a bheith á rith go tráthúil ag Tithe an Oireachtais maidir leis an ní.

Is faoi mhuintir na hÉireann a bheidh sé a bhreithniú agus a chinneadh trí Reifreann anois cé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar leasú ar an mBunreacht. Leagtar amach sa pháipéar seo na beartais ar chinn an Rialtas go bhféachfadh sé le héifeacht a thabhairt dóibh i Scéim Ghinearálta Bille lena rialálfaí foirceannadh toirchis in Éirinn dá rithfí an reifreann atá beartaithe. Ní bheadh na beartais atá leagtha amach sa pháipéar seo ábhartha ach amháin i gcás go rithfí an reifreann atá beartaithe ar Airteagal 40.3.3.

Chun na beartais sin a bhunathrú ina Scéim Ghinearálta, beidh sé riachtanach iad a scrúdú, a bheachtú agus a shainiú tuilleadh, agus aird á tabhairt ar an gcomhairle dlí ó Oifig an Ard-Aighne.

Páipéar Beartais maidir le Foirceannadh Toirchis a Rialáil