Clár Fógraí

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016
Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE, ceanglaítear ar mhonaróirí agus allmhaireoirí táirgí tobac, toitíní leictreonacha agus coimeádán athlíonta faisnéis a chur isteach faoina dtáirgí, lena n-áirítear faisnéis faoi chomhábhair agus faoi astaíochtaí agus sonraí tocsaineolaíocha, a chur faoi bhráid údaráis inniúla na mBallstát a gcuireann siad na táirgí sin ar an margadh iontu/a mbeartaíonn siad na táirgí sin a chur ar an margadh iontu.

Is leagtha amach sa dá Chinneadh Cur Chun Feidhme seo a leanas atá tuilleadh sonraí faoi na ceanglais lena mbaineann agus faoin dóigh ar cheart an fhaisnéis sin a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil:

D’fhonn cur isteach na faisnéise a theastaíonn a éascú, tá Coimisiún an AE ag forbairt geata comhchoiteann iontrála AE faoi láthair, rud ar uirlis TF é lena gcinnteofar cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na n-oibleagáidí maidir le tuairisciú agus maidir le fógra a thabhairt.

D’fhonn go mbeidh siad in ann faisnéis a chur isteach tríd an ngeata comhchoiteann iontrála AE, ceanglófar ar mhonaróirí agus allmhaireoirí táirgí tobac, toitíní leictreonacha agus coimeádán athlíonta cuntas a chruthú chun an geata comhchoiteann iontrála AE a úsáid agus iarratas a chur isteach ar uimhir aitheantais Aighnitheora.

Tá tuilleadh sonraí faoin ngeata comhchoiteann iontrála AE agus faoin bpróiseas aighneachta ar fáil ar shuíomh Gréasáin Choimisiún an AE.

Déan cinnte go gcuirfear na socruithe riachtanacha i bhfeidhm d’fhonn comhlíonadh na reachtaíochta a chinntiú. Má bhíonn aon cheisteanna agat, seol iad trí ríomhphost chuig tobacco@health.gov.ie.

Eiseofar in am trátha tuilleadh fógraí maidir le ceanglais eile faoin Treoir um Tháirgí Tobac.

_______________________

[1] OJ L 127, 29.04.2014, p. 1