Ionstraimí Reachtúla

AN tORDÚ FÁN ACHT UM GHAIRMITHE SLÁINTE AGUS CÚRAIM SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 2017 (TOSACH FEIDHME), 2017

Leis an Ordú seo, cuirfear tús le feidhm an Achta um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2017 (Uimh. 32 de 2017) le héifeacht ón 20 Nollaig 2017.
Is é is éifeacht don Ordú go leasófar forálacha áirithe den Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005 chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí a bhaineann le comhaltaí gairmiúla a cheapadh ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar bhoird chlárúcháin; chun a cheadú do bhord clárúcháin coinníollacha oiliúna agus oideachais a chur chun feidhme maidir le hiarratasóirí ar chlárú nach ndearna a ngairm a chleachtadh go fóill; agus chun socrú a dhéanamh i dtaobh coinníollacha breise chun fisiteiripithe/teiripithe coirp a chlárú sa chlár fisiteiripithe.

AN tORDÚ FÁN ACHT UM GHAIRMITHE SLÁINTE AGUS CÚRAIM SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 2017 (TOSACH FEIDHME), 2017