Foilseacháin

Comhaontú maidir le hAthchóiriú Conarthaí Lia-Chleachtóirí Ginearálta

Tháinig an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Cumann Dochtúirí Éireann ar chomhaontú ar shraith beart maidir le seirbhísí nua a sholáthar, lena n-áirítear clár struchtúrtha um ghalair ainsealacha a bhainistiú. Cuirfear tús leis an gclár sin sa bhliain 2020 agus rachaidh sé chun tairbhe sna ceithre bliana atá romhainn do níos mó ná 430,000 othar a bhfuil Cárta Liachta nó Cárta Cuairte Lia-Chleachtóra Ghinearálta acu.

I gcomhréir leis an gComhaontú, íocfar táillí Mír Speisialta Seirbhíse le lia-chleachtóirí ginearálta as féithligean a sholáthar d’othair a bhfuil haemacrómatóis orthu agus as rannpháirtíocht i gcomhairliúcháin fhíorúla sheachtainiúla le Cairdeolaithe Comhairleacha chun othair a bhfuil cliseadh croí orthu a phlé, i gcás go mbunaítear na socruithe sin.

Chomh maith leis sin, comhaontaíodh sraith fhadréimseach beart nuachóirithe sna réimsí seo: rShláinte, bainistíocht cógas agus oibriú ildisciplíneach. Áirítear leis na príomhthionscnaimh ríomh-oideasú (rOideasú) a chur i bhfeidhm agus ríomhthaifid achoimre agus chúraim chomhroinnte othar a fhorbairt, ar nithe iad a chuirfidh feabhas ar a shábháilte agus a éifeachtúla atá an cúram sláinte.

Is é an toradh a bheidh ar thabhairt isteach an chórais um athbhreithnithe cógaiseoirbhunaithe ar chógais sa bhliain 2019 ná go n-éascófar oideasú a bheidh níos sábháilte, níos oiriúnaí agus níos cost-éifeachtúla. Chomh maith leis sin, is amhlaidh den chéad uair riamh go gcomhoibreoidh lia-chleachtóirí ginearálta go foirmiúil le líonraí ildisciplíneacha FSS atá comhdhéanta de ghairmithe sláinte sa phobal chun cúram a sholáthar, agus díriú ar leith á leagan ar na daoine sin a bhfuil riachtanais chasta acu.

Chun comhoibriú na lia-chleachtóirí ginearálta leis na forbairtí agus athchóirithe seirbhíse sin a chúiteamh, méadóidh an Rialtas an infheistíocht sa chleachtadh ginearálta faoi thart ar 40% (€210m) sna ceithre bliana romhainn. Mar thoradh air sin, beidh méaduithe suntasacha ann i dtáillí caipitíochta do lia-chleachtóirí ginearálta a ghlacann páirt sa chlár athchóirithe agus tabharfar táillí agus fóirdheontais nua isteach do sheirbhísí breise amhail an clár um ghalair ainsealacha a bhainistiú.

Anuas air sin, tabharfar tacaíocht mhéadaithe do chleachtaí tuaithe agus dóibh sin i limistéir uirbeacha faoi mhíbhuntáiste. Méadófar an Liúntas do Chleachtaí Tuaithe faoi 10% sa bhliain 2020 agus cuirfear sprioc-chistiú is fiú €2m sa bhliain i leataobh chun tacaíocht bhreise a thabhairt do chleachtaí i limistéir uirbeacha dhíothacha. Thángthas ar chomhaontú freisin ar fheabhsuithe ar shocruithe saoire máithreachais agus atharthachta do lia-chleachtóirí ginearálta. Rinneadh amhlaidh mar aitheantas don ghá atá ann lena chinntiú go bhfuil an cleachtadh ginearálta ag teacht leis na tiomantais teaghlaigh a bhíonn ag lia-chleachtóirí ginearálta.

Téarmaí an Chomhaontaithe idir an Roinn Sláinte, FSS agus Cumann Dochtúirí Éireann maidir le hAthchóiriú Conarthaí Lia-Chleachtóirí Ginearálta agus Forbairt Seirbhísí

Achoimre – Forbairt Seirbhísí, Bearta Nuachóirithe agus Athchóirithe, agus Incháilitheacht