Foilseacháin

Clár Iniúchóireachta Speisialta an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála 2018

Imríonn feidhm iniúchóireachta an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála ról tábhachtach maidir le dearbhú oibiachtúil neamhspleách a thabhairt go bhfuil cruinneas na sonraí liostaí feithimh ospidéil a sheolann ospidéil ar ais ar aon dul le prótacail náisiúnta le haghaidh bainistíocht liostaí feithimh. Tá sé mar aidhm leis na prótacail náisiúnta a chinntiú go nglacfar cur chuige caighdeánaithe comhsheasmhach i leith othair ar liostaí feithimh ospidéil a bhainistiú agus a sceidealú.

Cúlra

Chuir an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) roinnt Iniúchtaí Speisialta i gcrích sa bhliain 2017, ag teacht sna sála ar chlár Primetime dar teideal ‘Living on the List’.

Mheas an Roinn Sláinte ag an am go raibh fionnachtana na n-iniúchtaí sin ina dtáscaire ar na saincheisteanna bainistíochta liostaí feithimh a d’fhéadfadh a bheith ann ar fud an chórais ospidéal géarmhíochaine poiblí ar fad. Ba ar an gcúis sin a d’iarr an Roinn ar NTPF an Clár Iniúchóireachta Speisialta a rinneadh sa bhliain 2017 a leathnú chun go gcumhdófaí ospidéil ghéarmhíochaine phoiblí eile ann sa bhliain 2018.

Rinneadh iniúchadh ar naoi n-ospidéal ó mhí Eanáir go mí na Samhna 2018 mar chuid de Chlár Iniúchóireachta NTPF don bhliain 2018.
Le linn an iniúchta, rinneadh athbhreithniú ar an gconair liostaí feithimh ar fad d’othair, bunaithe ar shamplaí randamacha. Díríodh go sonrach ar dhátaí tástála agus an chumarsáid a rinneadh le hothair le linn a n-ama feithimh, ar aon dul le prótacail náisiúnta.

Is é atá sa Tuarascáil Iniúchta Speisialta ná:
1. Tuarascáil forbhreathnaithe chuig an Aire Sláinte, rud ina leagtar amach na príomhfhionnachtana ó NTPF i ndáil le bainistíocht liostaí feithimh agus moltaí maidir leis na gníomhartha a d’fhéadfaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar bhainistíocht liostaí feithimh ar leibhéal an chórais, agus
2. Tuarascálacha Iniúchta a bhaineann leis na cleachtais bhainistíochta liostaí feithimh atá i bhfeidhm i naoi n-ospidéal aonair.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Sa fhreagra uaithi ar fhionnachtana na n-iniúchtaí, chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) fáilte roimh an bhfíric gur ghlac na naoi n-ospidéal a ndearnadh iniúchadh orthu le fionnachtana na dtuarascálacha iniúchta agus go ndearna siad dul chun cinn suntasach ar na moltaí atá sna tuarascálacha a chur chun feidhme.

Ghabh FSS air féin freisin deimhniú a lorg ó Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin na nGrúpaí Ospidéal gur cuireadh na moltaí a sainaithníodh go sonrach do gach ospidéal chun feidhme.

Thug an tAire Sláinte treoir d’oifigigh na Roinne faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na bpríomh-mholtaí ag na hospidéil agus an méid sin a dhéanamh trí na sásraí maoirseachta atá faoi stiúir ag an Roinn agus a bhfuil FSS agus NTPF páirteach iontu.

Tuarascáil chuig an Aire Sláinte

Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn – Iniúchadh Speisialta 2018

An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór – Iniúchadh Speisialta 2018

Ospidéal Súl is Cluas Victoria Ríoga – Iniúchadh Speisialta 2018

Ospidéal Ollscoile Shligigh – Iniúchadh Speisialta 2018

Ospidéal San Séamas – Iniúchadh Speisialta 2018: Tuarascáil Deiridh

Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann – Iniúchadh Speisialta 2018

Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh – Iniúchadh Speisialta 2018

Ospidéal na hOllscoile, Luimneach – Iniúchadh Speisialta 2018

Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge – Iniúchadh Speisialta 2018