Foilseacháin

Ceapachán le Bord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí le feidhm ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022:

 

An tUasal Padraig Heverin

Tá taithí fhairsing ag an Uasal Heverin in altranas meabhairshláinte, i ngach láthair chúraim. Tá sé ina Bhainisteoir Altra Sinsearach agus taithí aige ag forfheidhmiú an chleachtais is fearr arna leagan amach i gcaighdeáin an Choimisiúin Meabhair-Shláinte. Tá taithí fhairsing aige ar phróisis iniúchta arna gcur i bhfeidhm ag Foirne na Cigireachta sa Chleachtas Meabhairshláinte agus baint amach na gcritéar a bhfuiltear ag súil leo trí phleananna gnímh. Ceapadh an tUasal Heverin ar Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta le déanaí mar ionadaí ar leas an phobail i gcoitinne, agus tá taithí mhór eile aige ar bhoird éagsúla ag leibhéal náisiúnta agus ar fhoghrúpaí/ghrúpaí oibre laistigh de Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí agus den Mheitheal Fóiréinseach. Anuas air sin, tá taithí aige ar straitéisí um bainistiú athraithe chun cleachtas a fheabhsú. Áirítear lena cháilíochtaí oideachais Dioplóma (Onóracha) san Altranas ó OÉ Gaillimh.

 

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí le feidhm ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022:

An tUasal Jane Carolan

Baineann príomhréimsí suime an Uasail Carolan i bhforbairt agus forfheidhmiú straitéise, tomhas feidhmíochta, measúnú agus bainistíocht riosca mar aon le foirne a threorú chuig an deireadh in amanna dúshlánacha.

Is fisiteiripeoir gairmiúil í le níos mó ná 10 mbliana taithí in obair chliniciúil in go leor áiteanna in Éirinn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Ó shin, d’oibrigh sí i réimse ról bainistíocht shinsearach le Bord Sláinte an Oirthuaiscirt agus bhí sí ina Príomhfheidhmeannach Cúnta do na Seirbhísí Pobail nuair a díscaoileadh é. Bhí roinnt ról bainistíocht shinsearach ag an Uasal Carolan in FSS agus bhí sí ina Stiúrthóir Náisiúnta don Phleanáil agus don Fheidhmíocht Chorparáideach ar feadh beagnach sé bliana agus mar chomhalta d’Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí FSS i rith na tréimhse sin.

 

An tOllamh Catherine Doody

Tá an tOllamh Doody ina hOllamh Comhlach i Scoil na Sláinte Poiblí, na Fisiteiripe agus na hEolaíochta Spóirt.  Cháiligh sí mar Fisiteiripeoir in UCD, rinne sí MSc san Fhisiteiripe in Ollscoil Oirthear Londain, MSc in Idirghabhálacha Bunaithe ar Aireachas in UCD agus PhD in UCD freisin.  Tá sí ina stiúrthóir bunaithe ar an MSc san Fhisiteiripe Néar-Mhatánchnámharlaigh ar clár speisialtóra Néar-Mhatánchnámharlaigh é le creidiúnú ón International Association of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists. Cuireann an tOllamh Doody leis an gclár BSc san Fhisiteiripe agus múineann sí air agus mhúin sí cláir MSc in UCD.  Baineann a réimse suimeanna le réimse na péine matánchnámharlaigh ainsealach agus tá sí ina bunaitheoir agus ina comhstiúrthóir ar an Ionad um Thaighde ar Phian Aistritheach in UCD.

Bhí sí ar an gCoiste Taighde um Eitic Eolaíochtaí Saoil in UCD agus ina Cathaoirleach ar an gCoiste Taighde um Eitic fochéim do Scoil na Sláinte Poiblí, na Fisiteiripe agus na hEolaíochta Spóirt in UCD.  Tá taithí chliniciúil aici ag obair mar Fhisiteiripeoir in Éirinn agus sa RA.  Tá an tOllamh Doody ina comhalta de Chumann Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann (ISCP) agus bhí sí roimhe seo ar roinnt coistí den ISCP lena n-áirítear Creidiúnú Gairmiúil, Oideachas agus Teiripe Matánchnámharlaigh.

 

An tUasal Anne Horgan

Tá an tUasal Horgan ina fisiteiripeoir cláraithe, ina comhalta de Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta agus bhí sí ina Cathaoirleach ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí ag CORU (2014-2018). Bhí sí ina comhalta Boird ar chomhlacht gairmiúil Chumann Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann (ISCP) (1995-1996 agus 2010-2012).

Tá sí ag obair i suíomh géarospidéil ó 1992. Tar éis os cionn 10 mbliana in obair chliniciúil ag an Aonad Géarghortuithe Droma Náisiúnta, Ospidéal an Mater, Baile Átha Cliath, d’aistrigh an tUasal Horgan chuig róil sa bhainistíocht daoine agus feabhsúchán próisis/seirbhíse. Áiríodh ar na róil seo Bainisteoir Oibríochtaí Fisiteiripe, Ospidéal an Mater, Ceannaire um Fheabhsúchán Seirbhíse le Grúpa Ospidéil Oirthear na hÉireann (IEHG) agus, le déanaí, Ceannaire Pleanála agus Feidhmíochta, Straitéis agus Cláir Chliniciúla ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).