Foilseacháin

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an comhalta neamhghairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 7 Eanáir 2019go dtí an 8 Samhain 2019.

 An Dr Gary Kearney

Tá Biaslán, an ghníomhaireacht um shábháilteacht bia tomhaltóirí a chur chun cinn agus comhlacht Thuaidh-Theas, ag fostú an Dr Kearney le breis agus 15 bliana anuas.   Tá sé ar an Stiúrthóir um eolaíocht an bhia, áit a bhfuil freagracht air as sláinte tomhaltóirí a chosaint agus a fheabhsú trí éagsúlacht clár agus tionscnamh sábháilteachta bia a reáchtáil. Agus é ag tuairisciú go díreach don Roinn Sláinte, forbraíonn Biaslán feachtais faisnéise agus feasachta sna meáin atá dírithe ar an saoránach agus déanann sé óstáil ar lear imeachtaí pobail do gach grúpa sa tsochaí. De bhreis ar obair eolaíochta an Dr Kearney, tá sé ar an urlabhraí corparáideach i dtaca le nithe a bhaineann le sábháilteacht bhia, sláinteachas agus íogaireacht i leith bia. Sa ról sin, déanann sé ionadaíocht do Bhiaslán ar an teilifís, ar an raidió agus ar chainéil mheán sóisialta.

Chaith an Dr Kearney 8 mbliana roimhe sin ag obair mar rialálaí agus Scrúdaitheoir Oifigiúil Bia d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, áit a raibh sé i gceist lena ról reachtúil agus lena fhreagracht reachtúil rioscaí do shláinte an phobail a chosc agus leasanna tomhaltóirí a chosaint.

Tá céim B.Sc. Onóracha aige i gCeimic, tá céim PhD aige i gCeimic Anailíseach agus tá céim MSc aige i gCeimic Orgánach. Bhain sé na trí chéim sin amach as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.   Anuas air sin, chuir sé Clár Ceannaireachta Ardacmhainne i gcrích i Scoil Ghnó Harvard agus chuir sé roinnt cláir feidhmiúcháin eile i gcrích le haghaidh nithe amhail scileanna meán agus nochtadh cosanta [nósanna imeachta maidir le sceithireacht].

Tá an Dr Kearney ina chomhalta de roinnt comhlachtaí gairmiúla, lena n-áirítear Institiúid na Stiúrthóirí agus Coiste Ceaduithe Fheabhas Éireann.